รางวัลระดับนานาชาติ

ประเภท: โปสเตอร์ 
ผลงานที่ได้รับรางวัล:โครงการการพัฒนาอาหารที่ปรับเนื้อสัมผัสให้บดเคี้ยวง่ายและกลืนง่ายสำหรับผู้สูงอายุ/ ผลของความเข้มข้นของแคลเซียมต่อสมบัติรีโอโลยีและพฤติกรรมต่อแรงเฉือนขนาดใหญ่แบบไดนามิกส์ของเจลผสมของโลว์เอซิลเจลแลน คอนยัคกลูโคแมนแนนและ แซนแทนกัม

นักวิจัยเจ้าของผลงาน: 
นางสาวธิดารัตน์ มากมูล 
ดร. นิสภา ศีตะปันย์ 
ดร. อศิรา เฟื่องฟูชาติ  

ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ: การนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ดีเด่น (Best Poster Award)

หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

ผู้มอบ: ดร.กฤษดา ประภากร

พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ:  ชื่องาน MSAT 10th Internation Conference on Materials Science and Technology

สถานที่: BITEC, Bangna Exhibition and Convention Center

วันที่: 7 กันยายน 2561

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ 
   ในปัจจุบัน ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยปัญหาหนึ่งที่พบ คือ ภาวะทุพโภชนาการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระบบภายในช่องปาก ประสิทธิภาพในการเคี้ยวอาหารลดลง และอาจรวมถึงประสิทธิภาพในการกลืนลดลง อาหารสำหรับผู้สูงวัยจึงควรมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่ม เคี้ยวและกลืนง่าย แต่ยังคงลักษณะที่คล้ายคลึงอาหารปกติ จึงมีความมุ่งเน้นการพัฒนาอาหารที่บดเคี้ยวง่ายโดยทำการเลือกพอลิแซคคาไรด์ที่เหมาะสมในการปรับสมบัติรีโอโลยีเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในอาหารให้มีสมบัติรีโอโลยีเหมาะสมกับการเคี้ยวและการกลืนของผู้สูงอายุ โดยผลงานที่นำเสนอนี้ได้มีการศึกษาและพัฒนาเจลผสมระหว่างพอลิแซคคาไรด์ 3 ชนิด คือ  โลว์เอซิลเจลแลน คอนยัคกลูโคแมนแนนและ แซนแทนกัม ที่ปริมาณแคลเซียมและอัตราส่วนของพอลิแซคคาไรด์ผสมที่สัดส่วนต่างๆ โดยทำการศึกษาสมบัติรีโอโลยีและพฤติกรรมต่อแรงเฉือนขนาดใหญ่แบบไดนามิกส์ของเจลผสมของโลว์เอ-ซิลเจลแลน คอนยัคกลูโคแมนแนนและ แซนแทนกัมซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคี้ยวและการกลืนดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่ออุณหภูมิที่มีผลต่อความอ่อนนุ่มของเจลผสมอีกด้วย

รายละเอียดโครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัลและเกียรติยศ
    โลว์เอซิลเจลแลนกัม (LA) เป็นไฮโรคอลลอยด์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายนิยมใช้เป็นสารก่อเจลและสารที่ช่วยให้ระบบมีความเสถียร ถึงแม้ใช้ปริมาณน้อยมากก็สามารถเกิดเป็นเจลใสที่แข็งเปราะโดยเฉพาะเมื่อมีไดวาเลนท์ไอออน ส่วนคอนยัคกลูโคแมนแนน (KGM) และแซนแทนกัม (XG) เมื่อผสมเข้ากันแล้วสามารถเกิดเจลที่มีความหยุ่นและเหนียว ด้วยการรวมเจลที่แข็งเปราะและหยุ่นเหนียวเข้าด้วยกันจึงสามารถปรับให้เหมาะสมโดยศึกษาอัตราส่วนในการผสมของ LA: KGM/XG  เป็น 1:1 ถึง 1:4 ผลของความเข้มข้นของแคลเซียมที่ 0.2 ถึง 2.0 มิลลิโมลาร์ ต่อสมบัติวิสโคอิลาสติกของเจลผสมที่สัดส่วน LA: KGM/XG  เป็น 1:4 โดยทำการศึกษาโครงสร้างร่างแหที่เชื่อมต่อกันของสายโซ่โมเลกุลและความแข็งแรงของเจลผสมที่ได้ โดยเมื่อศึกษาในช่วง linear viscoelastic นั้น G´ > G˝ ตลอดช่วงความถี่ที่ศึกษาบ่งบอกพฤติกรรมของความเป็นเจล ส่วนเมื่อความเข้มข้นของแคลเซียมเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เจลมีความเป็นอิลาสติกมากขึ้น เมื่อทำการศึกษาในช่วง large amplitude oscillatory shear (LAOS)  พบว่าการเพิ่มความเข้มข้นของแคลเซียมจะทำให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่า strain stiffening ซึ่งสังเกตได้จาก Lissajous plot นอกจากนี้การศึกษา temperature sweep พบว่าสัดส่วนเจลผสมและปริมาณแคลเซียมที่เหมาะสมส่งผลให้เจลมีความอ่อนนุ่มใกล้เคียงอุณหภูมร่างกายและมีความความแน่นขึ้นและทนความร้อนที่อุณหภูมิสูงได้ดีอีกด้วย

 
รูปภาพแสดงโครงสร้างและแนวคิดของเจลผสม
Scroll Up