รางวัลและเกียรติยศ
ระดับชาติ

ประเภทบทความวิชาการ (Paper, Oral)
ผลงานที่ได้รับรางวัล: Characterization of Sintered Ultralow-Carbon Fe-Mo-B alloys
นักวิจัยเจ้าของผลงาน:
1. ดร. อัศสฎาวุฒิ ปาทาคำ ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2. นายมนภาส มรกฎจินดา ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
3. น.ส. นาตยา ต่อแสงธรรม ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
4. ดร. เรืองเดช ธงศรี ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
5. น.ส. เพ็ญนภา ผิวอ้วน สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6. น.ส. วราพร วงค์คำผุย สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7. น.ส. เพ็ญพิชชา กาญจนพัฒน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ: The Best Paper Award
หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ผู้มอบ: รศ. ดร. ดิลก ศรีประไพ (ประธานคณะกรรมการอำนวยการ)
พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ: การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TMETC11)
สถานที่: โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
วันที่: 15-16 พ.ย. 2561

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ
     การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 โดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และได้มีการดำเนินการประชุมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและประสบความสำเร็จอย่างสูงในแวดวงวิชาการทางด้านโลหวิทยา โดยในปี พ.ศ. 2561 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TMETC11) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดพัทยา ภายใต้ Theme “Metallurgy for Thailand 4.0”

รายละเอียดโครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัลและเกียรติยศ
     Sintered ultralow-carbon iron base alloy was produced from pre-alloyed powders, namely Fe-1.5Mo, mixed with a fixed amount (0.5 wt.%) of hexagonal boron nitride (h-BN). Powder compacts were sintered at 1280 C for 45 minutes in three different atmospheres, such as 100% H2, 75%H2 + 25% N2 and 25%H2 + 75% N2. Post-sintering cooling was conducted in a furnace. The hydrogen-sintered Fe-Mo + h-BN alloy showed evidences, such as intergranular phase and grain growth, of liquid-phase sintering due to eutectic melting. Coarse ferritic grains showed sub-structures. The mixed gas-sintered alloy showed no evidences of liquid-phase sintering but it had dual-phase microstructure consisting of ferritic grains with and without sub-structures. Strengthening by boron addition was obtained in hydrogen-sintered Fe-Mo + h-BN alloys. The mixed gas-sintered alloys, irrespective of pre-alloyed powder composition, showed only ferritic grains and pores. No hardening effect was obtained in these materials. Soft X-ray emission spectroscopy (SXES) and Electron backscatter diffraction (EBSD) techniques were employed to further study the effect of sintering atmospheres on interaction between iron and h-BN during sintering of Fe-Mo + h-BN powder compacts. The existence of boron in intergranular phase in hydrogen-sintered Fe-Mo + h-BN alloy confirms its role in eutectic melting. The remaining of h-BN in pores of mixed gas-sintered Fe-Mo + h-BN alloys suggests that the reaction between iron and h-BN in nitrogen-containing atmospheres is retarded. Therefore, strengthening by boron addition was hardly obtained in mixed gas-sintered Fe-Mo + h-BN alloy.

 

Scroll Up