โครงการวิจัยเด่น

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าของไทย สำหรับการฝึกอบรมช่วยชีวิตที่ได้มาตรฐาน

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator หรือ AED) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่ใช้วิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจและสามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นหัวใจให้บีบตัวเป็นจังหวะ หรือช็อกกล้ามเนื้อหัวใจที่สั่นพลิ้วให้หยุดสั่นแล้วกลับมาทำงานเป็นปกติอีกครั้ง AED Trainer เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต (Automated External Defibrillator Trainer) เป็นเครื่องมือสำหรับสอนการใช้ AED อย่างถูกต้องและปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมทั้งสอนขั้นตอนการกระตุกหัวใจที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดีเครื่อง AED Trainer ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันและมีขายในประเทศเป็นเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาที่หลากหลายขึ้นกับยี่ห้อและประสิทธิภาพในการทำงาน คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council หรือ TRC) ซึ่งก่อตั้งโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการสอนการช่วยชีวิตที่ได้มาตรฐาน ได้เสนอให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) พัฒนาเครื่อง AED Trainer ในนามของเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา เพื่อให้สามารถผลิตใช้ได้ในประเทศ มีราคาถูก และทดแทนการนำเข้าเครื่องจากต่างประเทศ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต MTEC ได้พัฒนาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต และแผ่นอิเล็กโทรดสำหรับสาธิต โดยได้รับการแนะนำขั้นตอนการใช้งาน AED จากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต เพื่อใช้ในการฝึกอบรมจริงในหลักสูตรการช่วยชีวิต ติดต่อ ดร. […]

ParaFIT (พาราฟิต) น้ำยางพาราข้นสำหรับการผลิตหมอนและที่นอนยางพารา

เทคโนโลยีที่ใช้ • การยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพในน้ำยางพารา • การรักษาเสถียรภาพเชิงกลของน้ำยางพารา • การทำโฟมยางด้วยกระบวนการดันลอป (Dunlop process) ที่มาหรือความสำคัญของการวิจัย น้ำยางพาราข้นเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพารา แต่น้ำยางพาราข้นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีส่วนผสมของแอมโมเนีย ซิงก์ออกไซด์ และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำยางพาราข้นเกิดการบูดเน่า แต่แอมโมเนียเป็นสารเคมีที่ระเหยง่ายและมีกลิ่นฉุนรุนแรงมาก ทำลายสุขภาพ สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และน้ำยางพาราข้นมีสมบัติไม่คงที่ ซิงก์ออกไซด์มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะหนัก เตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์เป็นสารที่ก่อให้เกิดสารไนโตรซามีน (สารก่อมะเร็ง) และยังต้องมีขั้นตอนการบ่มน้ำยางพาราข้นและต้องมีขั้นตอนการกำจัดแอมโมเนียออกจากน้ำยางพาราข้นให้อยู่ในระดับเหมาะสมก่อนนำไปผลิตหมอนและที่นอนยางพารา การนำไปใช้ / ถ่ายทอดเทคโนโลยี • มีปริมาณแอมโมเนียต่ำกว่า 0.20% โดยน้ำหนักน้ำยาง (น้ำยางพาราข้นทางการค้ามีปริมาณแอมโมเนีย 0.3-0.7% โดยน้ำหนักน้ำยาง) จึงไม่ต้องมีขั้นตอนการกำจัดแอมโมเนียออกจากน้ำยางพาราข้นก่อนนำไปผลิตหมอนและที่นอนยางพารา ซึ่งเป็นมิตรกับคนและสิ่งแวดล้อม • มีปริมาณซิงก์ออกไซด์ (ZnO) และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ (TMTD) น้อยกว่า น้ำยางพาราข้นทางการค้า (ชนิด LA และ MA) 30% โดยน้ำหนักน้ำยาง จึงช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตน้ำยางพาราข้น • นำไปใช้งานได้ทันทีภายใน 1-3 วันหลังจากวันผลิต (ไม่ต้องบ่มน้ำยางในถังพักไว้ 21 […]

1 2 3 14
Scroll Up