โครงการวิจัยเด่น

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าของไทย สำหรับการฝึกอบรมช่วยชีวิตที่ได้มาตรฐาน

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator หรือ AED) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่ใช้วิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจและสามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นหัวใจให้บีบตัวเป็นจังหวะ หรือช็อกกล้ามเนื้อหัวใจที่สั่นพลิ้วให้หยุดสั่นแล้วกลับมาทำงานเป็นปกติอีกครั้ง AED Trainer เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต (Automated External Defibrillator Trainer) เป็นเครื่องมือสำหรับสอนการใช้ AED อย่างถูกต้องและปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมทั้งสอนขั้นตอนการกระตุกหัวใจที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดีเครื่อง AED Trainer ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันและมีขายในประเทศเป็นเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาที่หลากหลายขึ้นกับยี่ห้อและประสิทธิภาพในการทำงาน คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council หรือ TRC) ซึ่งก่อตั้งโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการสอนการช่วยชีวิตที่ได้มาตรฐาน ได้เสนอให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) พัฒนาเครื่อง AED Trainer ในนามของเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา เพื่อให้สามารถผลิตใช้ได้ในประเทศ มีราคาถูก และทดแทนการนำเข้าเครื่องจากต่างประเทศ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต MTEC ได้พัฒนาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต และแผ่นอิเล็กโทรดสำหรับสาธิต โดยได้รับการแนะนำขั้นตอนการใช้งาน AED จากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต เพื่อใช้ในการฝึกอบรมจริงในหลักสูตรการช่วยชีวิต ติดต่อ ดร. […]

น้ำยาง ParaFIT: น้ำยางพาราข้นชนิดใหม่สำหรับการผลิตหมอนและที่นอนยางพาราโดยเฉพาะ

ที่มา น้ำยางพาราข้นเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพารา แต่น้ำยางพาราข้นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีส่วนผสมของแอมโมเนียเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำยางเกิดการบูดเน่า อย่างไรก็ดีแอมโมเนียเป็นสารเคมีที่ระเหยง่ายและมีกลิ่นฉุนรุนแรง ทำลายสุขภาพ สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนน้ำยางพาราข้นมักมีสมบัติไม่คงที่ จึงทำให้เกิดปัญหากับผู้ทำผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพารา นอกจากนี้ยังต้องมีขั้นตอนการบ่มน้ำยางพาราข้นและขั้นตอนการกำจัดแอมโมเนียออกจากน้ำยางพาราข้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนนำไปผลิตหมอนและที่นอนยางพารา เป้าหมาย วิจัยและพัฒนาน้ำยางข้นชนิดใหม่ (น้ำยาง ParaFIT)เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหมอนและที่นอนยางพาราที่มีคุณภาพดีทดแทนการใช้น้ำยางพาราข้นทางการค้า ทีมวิจัยทำอย่างไร • พัฒนาสูตรน้ำยาง ParaFIT ให้มีปริมาณแอมโมเนียน้อยที่สุด • พัฒนากระบวนการผลิตน้ำยาง ParaFIT ที่ไม่ต้องมีขั้นตอนการบ่มน้ำยางก่อนนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ยาง • ทดลองนำน้ำยาง ParaFIT ไปผลิตหมอนและที่นอนยางพารา • ทดสอบสมบัติของหมอนและที่นอนยางพาราที่ผลิตจากน้ำยาง ParaFIT ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คุณสมบัติ • มีปริมาณแอมโมเนียต่ำกว่าน้ำยางพาราข้นทางการค้า 30-75% จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนทำงาน • มีปริมาณซิงก์ออกไซด์และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ น้อยกว่าน้ำยางพาราข้นทางการค้า (ชนิด LA และ MA) 30% จึงช่วยลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตน้ำยางพาราข้น • ใช้เวลาในการบ่มน้ำยางก่อนนำไปใช้งานเพียง 3 วัน หลังผลิตเสร็จ (ในขณะที่น้ำยางพาราข้นทางการค้าต้องใช้เวลา 21 วัน) จึงช่วยลดเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อน้ำยางพาราสดและประหยัดเงินลงทุนในการสร้างอุปกรณ์จัดเก็บน้ำยางพาราข้น สถานภาพงานวิจัย พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี […]

1 2 3 14
Scroll Up