โครงการวิจัย

ต้นแบบระบบเชื่อมพอกอัตโนมัติ

ที่มาของโจทย์วิจัย ชิ้นส่วนวิศวกรรมในระบบผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามักเกิดความเสียหายจากการใช้งาน ชิ้นส่วนเหล่านี้จำเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยเฉพาะชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่มีราคาสูง นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลาในการสั่งซื้อ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พัฒนาระบบเชื่อมอัตโนมัติสำหรับการเชื่อมซ่อม เช่น การเชื่อมเติมเต็มเนื้อวัสดุที่หายไป โดยใช้โลหะชนิดเดียวกับชิ้นส่วนเดิม และการเชื่อมพอกโลหะในกลุ่มที่ทำให้มีผิวการใช้งานที่แข็งขึ้น โดยใช้โลหะอื่นๆ ที่มีสมบัติพิเศษ เป้าหมาย ทีมวิจัยเอ็มเทค นำโดย ดร.นิรุตต์ นาคสุข ร่วมกับฝ่ายโรงงานและอะไหล่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พัฒนาระบบเชื่อมพอกอัตโนมัติที่สามารถเชื่อมซ่อมชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมตำแหน่งของชิ้นงานและการเคลื่อนที่ของหัวเชื่อม ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมและควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอสัมผัสหลัก หรือผ่าน Teach Pendent ได้โดยสะดวก และเลือกดูหรือบันทึกค่าต่างๆ ที่สำคัญในระหว่างการเชื่อม เช่น Heat Input, Arc Voltage และ Arc Current เพื่อนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์คุณภาพงานเชื่อมได้โดยง่าย ระบบเชื่อมยังสามารถทำงานในลักษณะ Edge Following โดยการควบคุมระยะการเชื่อมผ่านการควบคุม Arc Voltage ได้อีกด้วย นอกจากนี้ หัวเชื่อมที่ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นใหม่ภายในประเทศ ยังสามารถรถสอดเข้าไปเชื่อมภายในชิ้นงาน และสามารถงอที่ปลายหัว เพื่อให้ได้มุมการเอียงหัวที่เหมาะสมในระหว่างการเชื่อมอีกด้วย ทีมวิจัยทำอย่างไร สำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน ออกแบบระบบเชิงกลและสร้างแบบสำหรับการผลิต […]

น้ำยางพาราข้นชนิดแอมโมเนียต่ำมากสำหรับทำผลิตภัณฑ์ PARA AC ในอุตสาหกรรมก่อสร้างถนน

ที่มาของโจทย์วิจัย การใช้น้ำยางพาราข้นเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์พาราเอซี (PARA AC) ที่อุณหภูมิ 140-160 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดปัญหาไอระเหยของแอมโมเนีย ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และเกิดปัญหาการอุดตันของน้ำยางพาราข้นในท่อนำส่ง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องลงทุนติดตั้งเครื่องจักรสำหรับดูดไอระเหยของแอมโมเนียโดยเฉพาะ และสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม แต่ทว่าการดำเนินการเช่นนี้ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย ทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านน้ำยางจากเอ็มเทคประกอบด้วยนายสุริยกมล มณฑา นางสาวปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล และนางฉวีวรรณ คงแก้ว ได้พัฒนาน้ำยางพาราข้นเกรดพิเศษ ชื่อว่า น้ำยาง ULA (Ultra-Low Ammonia latex) ซึ่งมีปริมาณแอมโมเนียต่ำมากและมีเสถียรภาพด้านความร้อนสูง ทำให้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับผสมกับแอสฟัลต์ โดยบริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบน้ำยาง ULA ให้แก่บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิต ULA-PARA AC สำหรับทำถนน ขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การสร้างถนนจริง ทีมวิจัยทำอย่างไร น้ำยางพาราข้นชนิดแอมโมเนียต่ำมาก (Ultra-low ammonia latex) หรือ น้ำยาง ULA จึงได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนน้ำยางพาราข้นทางการค้า โดยในขั้นตอนการปรับสภาพน้ำยางพาราข้นที่ออกมาจากเครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูงจะใช้สารเคมีสำหรับน้ำยาง ULA […]

ต้นแบบอุปกรณ์จัดท่าผ่าตัดหัวไหล่ในท่า Beach Chair

ที่มาของงานวิจัย ผู้ที่มีภาวะผิดปกติของหัวไหล่ เช่น ข้อต่อปลายกระดูกไหปลาร้าเสื่อมหรืออักเสบ กระดูกงอกทับเส้นเอ็นหัวไหล่ ภาวะเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีก ข้อไหล่หลุด และข้อไหล่ติด สามารถแก้ไขความผิดปกติได้ด้วยการผ่าตัด ท่าผ่าตัดที่ใช้คือ ท่านอนตะแคง (lateral decubitus position) และใช้อุปกรณ์จัดท่าผ่าตัด Arthrex 3-point Shoulder Distraction System (ภาพที่ 1) เพื่อดึงแขนให้ตึงและปรับระดับให้เหมาะสมต่อการผ่าตัด อย่างไรก็ดี อุปกรณ์ช่วยจัดท่าผ่าตัดนี้มีราคาสูง ใช้งานยาก ทั้งยังเกะกะทำให้แพทย์เข้าถึงตำแหน่งผ่าตัดได้ลำบาก ภาพที่ 1 ท่านอนตะแคงโดยการใช้อุปกรณ์จัดท่าผ่าตัด รศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงริเริ่มการผ่าตัดแบบส่องกล้องด้วยท่านอนหงาย (beach chair position) และใช้อุปกรณ์จัดท่าผ่าตัด Beach Chair (ภาพที่ 2) แม้ว่าการผ่าในท่านี้ช่วยลดข้อด้อยของการผ่าตัดท่านอนตะแคงได้ แต่ทว่ายังประสบปัญหาจากการใช้อุปกรณ์จัดท่าที่ต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ราว 6 คนช่วยในการพยุงตัวผู้ป่วยเพื่อปรับระดับท่าผ่าตัดจากนอนราบไปที่มุมต่างๆ โดยการล็อกแขนอุปกรณ์ตามระยะร่องบนฐาน ซึ่งยากลำบากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวมาก  ภาพที่ 2 ท่านอนหงาย (beach chair position) […]

ActivePAKTM Ultra : บรรจุภัณฑ์หายใจได้ คำตอบของความสด

ActivePAKTM Ultra บรรจุภัณฑ์หายใจได้ คำตอบของความสด ปัญหาหลักประการหนึ่งของอุตสาหกรรมผักและผลไม้สดเขตร้อนคือการขาดการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และขาดการใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อยืดอายุของผลิตผลสดและรักษาคุณภาพให้คงเดิมทำให้ผักและผลไม้สดเกิดการสูญเสียถึงร้อยละ 30-40 ของมูลค่าโดยรวม    แนวคิดหลัก พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูง ทีมวิจัยทำอย่างไร พัฒนาเทคโนโลยีต่อจาก ActivePAKTM ถุงหายใจได้ โดยเน้นไปที่ผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูง เช่น หน่อไม้ฝรั่งและเห็ด ซึ่งมักเน่าเสียอย่างรวดเร็วหลังการเก็บเกี่ยว ยากต่อการจัดการเพื่อกระจายสินค้าและจำหน่ายหลักการคือสร้างสภาพบรรยากาศภายในถุงให้มีความสมดุล ควบคุมก๊าซออกซิเจน (O2) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้ไหลผ่านเข้าออกถุงได้ในระดับที่เหมาะสม ช่วยให้ผลิตผลสดที่อยู่ในถุงมีอัตราการหายใจลดต่ำลงสามารถยืดอายุความสดได้นานขึ้น 2-5 เท่า จุดเด่นของผลงานวิจัย > ช่วยลดอัตราการหายใจของผลิตผลสดและชะลอการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์ > ช่วยแก้ปัญหาการเก็บรักษาผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูง เช่น เห็ด หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วง ข้าวโพดฝักอ่อน > ฟิล์มใสไม่เกิดฝ้า ผู้บริโภคมองเห็นผลิตผลได้ชัดเจน สถานภาพผลงานวิจัย 1. คำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง แผ่นฟิล์มบางและใสและกระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มดังกล่าวด้วยการดึงยืดสองทิศทางเลขที่คำขอ 1001001007 วันที่ยื่นคำขอ 5 กรกฎาคม 2553 2. คำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง กรรมวิธีการผลิตเมมเบรนรูพรุนโพลิโพรพิลีนที่มีสมบัติการคัดเลือกผ่านสำหรับก๊าซหรือของเหลวเลขที่คำขอ […]

การพัฒนาเครื่องมือด้าน IT เพื่อสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน : IT Tools for Sustainable Consumption and Production

การพัฒนาเครื่องมือด้าน IT เพื่อสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนIT Tools for Sustainable Consumption and Production แนวคิดหลัก> การพัฒนาเครื่องมือทาง IT ที่สะดวกและสามารถสื่อสารข้อมูลที่ช่วยนำไปสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production) หลักการทำงาน> สร้างข้อมูลพื้นฐานจากการดำเนินการในสภาวะปกติ (Base Line)> คำนวณและประเมินตามหลักวิทยาศาสตร์และสากล> แปลผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นประเด็นสำคัญ นำไปสู่การปรับปรุงการผลิตและการบริโภค   จุดเด่นของผลงาน> มีความเฉพาะเจาะจงกับการใช้งาน> เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ง่าย> รวดเร็ว ถูกต้อง ใช้งานสะดวก ช่วยลดข้อผิดพลาดของการทำงาน> สื่อสารข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค   ตัวอย่างผลงาน> MFA Pro – Material Flow Analysis> Lookie Waste – Mobile Application> WELA – Web Application for Life […]

1 2 3 14
Scroll Up