โครงการวิจัย

ActivePAKTM Ultra : บรรจุภัณฑ์หายใจได้ คำตอบของความสด

ActivePAKTM Ultra บรรจุภัณฑ์หายใจได้ คำตอบของความสด ปัญหาหลักประการหนึ่งของอุตสาหกรรมผักและผลไม้สดเขตร้อนคือการขาดการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และขาดการใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อยืดอายุของผลิตผลสดและรักษาคุณภาพให้คงเดิมทำให้ผักและผลไม้สดเกิดการสูญเสียถึงร้อยละ 30-40 ของมูลค่าโดยรวม    แนวคิดหลัก พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูง ทีมวิจัยทำอย่างไร พัฒนาเทคโนโลยีต่อจาก ActivePAKTM ถุงหายใจได้ โดยเน้นไปที่ผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูง เช่น หน่อไม้ฝรั่งและเห็ด ซึ่งมักเน่าเสียอย่างรวดเร็วหลังการเก็บเกี่ยว ยากต่อการจัดการเพื่อกระจายสินค้าและจำหน่ายหลักการคือสร้างสภาพบรรยากาศภายในถุงให้มีความสมดุล ควบคุมก๊าซออกซิเจน (O2) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้ไหลผ่านเข้าออกถุงได้ในระดับที่เหมาะสม ช่วยให้ผลิตผลสดที่อยู่ในถุงมีอัตราการหายใจลดต่ำลงสามารถยืดอายุความสดได้นานขึ้น 2-5 เท่า จุดเด่นของผลงานวิจัย > ช่วยลดอัตราการหายใจของผลิตผลสดและชะลอการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์ > ช่วยแก้ปัญหาการเก็บรักษาผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูง เช่น เห็ด หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วง ข้าวโพดฝักอ่อน > ฟิล์มใสไม่เกิดฝ้า ผู้บริโภคมองเห็นผลิตผลได้ชัดเจน สถานภาพผลงานวิจัย 1. คำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง แผ่นฟิล์มบางและใสและกระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มดังกล่าวด้วยการดึงยืดสองทิศทางเลขที่คำขอ 1001001007 วันที่ยื่นคำขอ 5 กรกฎาคม 2553 2. คำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง กรรมวิธีการผลิตเมมเบรนรูพรุนโพลิโพรพิลีนที่มีสมบัติการคัดเลือกผ่านสำหรับก๊าซหรือของเหลวเลขที่คำขอ […]

การพัฒนาเครื่องมือด้าน IT เพื่อสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน : IT Tools for Sustainable Consumption and Production

การพัฒนาเครื่องมือด้าน IT เพื่อสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนIT Tools for Sustainable Consumption and Production แนวคิดหลัก> การพัฒนาเครื่องมือทาง IT ที่สะดวกและสามารถสื่อสารข้อมูลที่ช่วยนำไปสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production) หลักการทำงาน> สร้างข้อมูลพื้นฐานจากการดำเนินการในสภาวะปกติ (Base Line)> คำนวณและประเมินตามหลักวิทยาศาสตร์และสากล> แปลผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นประเด็นสำคัญ นำไปสู่การปรับปรุงการผลิตและการบริโภค   จุดเด่นของผลงาน> มีความเฉพาะเจาะจงกับการใช้งาน> เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ง่าย> รวดเร็ว ถูกต้อง ใช้งานสะดวก ช่วยลดข้อผิดพลาดของการทำงาน> สื่อสารข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค   ตัวอย่างผลงาน> MFA Pro – Material Flow Analysis> Lookie Waste – Mobile Application> WELA – Web Application for Life […]

ต้นแบบอาหารพลังงานสูงสำหรับพกพา : Power Bars & Energy Gels

ต้นแบบอาหารพลังงานสูงสำหรับพกพาPower Bars & Energy Gels เสบียงอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติภารกิจของกำลังพล โดยหน่วยทหารจะเตรียมอาหารสำเร็จรูป หรืออาหาร MRE (Meals, Readyto-Eat) สำหรับทหารจากกรมพลาธิการทหารบก พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือสนับสนุนอื่นๆ ติดตัวไปด้วย ทำให้สัมภาระมีน้ำหนักมากและมีพื้นที่หรือน้ำหนักเหลือให้พกอุปกรณ์อื่นๆ ได้น้อยลง การลดน้ำหนักของเสบียงอาหารจะช่วยเพิ่มพื้นที่สัมภาระสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ แนวคิดหลักสร้างต้นแบบอาหารซึ่งจะช่วยลดน้ำหนักของเสบียงอาหาร มีทั้งอาหารที่ให้พลังงานสูงสำหรับการเดินทางในแต่ละวัน และอาหารที่ให้พลังงานอย่างรวดเร็วสำหรับการปฏิบัติการเฉพาะ หรือการเดินทางขึ้นที่สูงซึ่งต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติ   จุดเด่นของผลงานวิจัยต้นแบบอาหารพลังงานสูงสำหรับพกพา มีน้ำหนักเบากว่าอาหาร MRE พกพาที่ทหารใช้อยู่ในปัจจุบัน ช่วยลดน้ำหนักสัมภาระจากอาหารลง 35%หรือราว 3.2 กิโลกรัมต่อสัมภาระอาหารใน 1 สัปดาห์ สถานภาพผลงานวิจัยต้นแบบผลงานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการ ทีมวิจัยและพัฒนาดร.ศิริกาญจน์ วิเศษสุวรรณภูมิ   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดร.ศิริกาญจน์ วิเศษสุวรรณภูมิโทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4283Email : sirikarn.wis@mtec.or.thศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

วัสดุนำส่งยาปฏิชีวนะ สำหรับการรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูก

วัสดุนำส่งยาปฏิชีวนะ สำหรับการรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูก การอักเสบและติดเชื้อของกระดูก อาจนำไปสู่การสูญเสียอวัยวะหรือแม้แต่การเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที การใช้การผ่าตัดและการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดเป็นแนวทางการรักษาทั่วไป ในปัจจุบันมีการใช้วัสดุนำส่งยาที่เป็นเม็ดกลมที่ร้อยเป็นสายได้ นำไปวางในบริเวณแผลเพื่อให้วัสดุปลดปล่อยยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียในบริเวณบาดแผล แต่ต้องนำวัสดุดังกล่าวออกจากร่างกายในภายหลัง แนวคิดหลักพัฒนาวัสดุนำส่งยาปฏิชีวนะสำหรับการรักษาการอักเสบและติดเชื้อของกระดูกโดยไม่ต้องนำวัสดุดังกล่าวออกจากร่างกายผู้ป่วยภายหลังการใช้งาน   จุดเด่นของผลงานวิจัย> สามารถปลดปล่อยยาปฏิชีวนะปริมาณสูงเพื่อรักษาอาการอักเสบติดเชื้อของกระดูกอย่างมีประสิทธิภาพ> ใช้งานได้โดยไม่ต้องนำวัสดุนำส่งยาออกจากร่างกายผู้ป่วย> ใส่ยาปฏิชีวนะได้หลายประเภท> ทำหน้าที่เป็นกระดูกเทียมได้พร้อมกัน สถานภาพผลงานวิจัยอยู่ในระหว่างการศึกษาทางคลินิกในสหสถาบันและหาผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทีมวิจัยและพัฒนาดร.จินตมัย สุวรรณประทีป และคณะผลงานวิจัยร่วมระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดร.จินตมัย สุวรรณประทีปโทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4439Email : jintamai@mtec.or.thศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

ระบบการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ระบบการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ปัญหาเท้าและรองเท้าเป็นปัญหาหนึ่งที่มักพบได้ในทุกเพศ ทุกวัยเนื่องจากอาการเจ็บที่บริเวณฝ่าเท้าอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ลักษณะการกระจายน้ำหนักของฝ่าเท้าที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเท้าเริ่มเป็นสิ่งจำเป็นและมีปริมาณการใช้งานมากขึ้น แนวคิดหลักพัฒนาระบบการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล   ทีมวิจัยทำอย่างไร> ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกระบวนการออกแบบและผลิต> สร้างระบบเครือข่ายในการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการตรวจประเมินรูปร่างสามมิติของฝ่าเท้า และข้อมูลการออกแบบแผ่นรองฝ่าเท้า จุดเด่นของผลงานวิจัย> ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ใช้แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลคุณภาพดี มีมาตรฐานซึ่งออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญหรือนักกายอุปกรณ์ อีกทั้งยังมีราคาเหมาะสม   สถานภาพผลงานวิจัยต้นแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการบริหารข้อมูลเท้าและอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูลเท้า ทีมวิจัยและพัฒนาทีมนักวิจัยเอ็มเทคและเนคเทค   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมวิรุฬห์ ทวีเหลือโทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4026Email : wirun.taw@mtec.or.thศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

1 2 3 14
Scroll Up