ที่มาของโครงการ
บริษัท ที เอส พี ทูลส์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีในการ จัดสร้างเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตมวลเบาชนิดเซลลูล่า (Cellular Lightweight Concrete) ด้วยการหล่อแบบ มีความสนใจในการพัฒนาสูตรและส่วนผสมของวัตถุดิบต่างๆ เพื่อให้ได้ คอนกรีตมวลเบาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่อ การใช้งาน รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานดังกล่าว ในการต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาชนิดเซลลูล่า ในรูปแบบอื่นๆ ตามความต้องการของตลาด

รายละเอียดโครงการ
คณะผู้วิจัยฯได้มีการศึกษาชนิดและสัดส่วนของวัตถุดิบประเภท ต่างๆในท้องตลาด ที่เหมาะสมต่อการนํามาประยุกต์ใช้ในการผลิต คอนกรีตมวลเบาชนิดเซลลูล่า โดยเฉพาะน้ํายาสร้างฟอง (Foaming agent) โดยการศึกษาถึงโครงสร้างของช่องว่างอากาศในเนื้อวัสดุ ซึ่งเป็นตัวกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น ความหนาแน่น ความแข็งแรง ความเป็นฉนวนอากาศและการดูดซึมน้ํา เป็นต้น

ผลที่เกิดขึ้น
ผลจากการดําเนินงานของโครงการสามารถพัฒนาคอนกรีต มวลเบาชนิดเซลลูล่าที่สมบัติด้านความหนาแน่น ความแข็งแรง และการดูดซึมน้ํา เท่ากับ 900-1050 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.50 -3.15 เมกกะปาสคาลและ 11.5 – 15.28 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งมีสมบัติตามมาตรฐานของมอก. เลขที่ 2601-2556 ทั้งนี้ ผลจากดําเนินการยังสามารถลดการสูญเสียในการผลิตและ การขนส่งได้มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มกําลังการผลิตได้มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์จากการปรับปรุงวิธีการควบคุมคุณภาพระหว่าง กระบวนการผลิต

ตัวอย่าง : คอนกรีตมวลเบาประเภทเซลลูล่า บริษัท ที เอส พี ทูลส์ จำกัด
Example : Cellular Lightweight Concrete(CLC) from TSP Tools Cp., Ltd.,

หัวหน้าโครงการ : ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ผู้ร่วมวิจัย : นายศุธีรพันธ์ พันธ์เลิศ, นายปกรณ์สิทธิ์ สงวนวิทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
Project Leader : Dr. Pitak Laoratanakul National Metal and Materials Technology Center
Research Team : Mr. Suteerapun Punlert, Mr. Pakornsit Sanguanwit National Metal and Materials Technology Center
Contact : 0 2564 6500 ext. 4242 e-mail pitakl@mtec.or.th

Scroll Up