ที่มาของโครงการ
โรงงานเซรามิกที่มีขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดลำปาง ส่วนใหญ่มีผลิตภัณฑ์เป็นสโตนแวร์ ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และของประดับหรือของที่ระลึกต่างๆ เผาที่อุณหภูมิประมาณ 1,150-1250 °C แต่เนื่องจากสภาวะการแข่งขัน และตันทุนพลังงาน ที่สูง ผู้ประกอบการจึงมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ และสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งขัน จึงมีความสนใจในการนําเคลือบ อุณหภูมิต้าไปใช้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านพลังงานและสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้กับโรงงาน

รายละเอียดโครงการ
โครงการได้รับทุนวิจัยจาก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อดําเนินการพัฒนาเคลือบเอฟเฟค ไร้สารตะกัวสําหรับเผาเคลือบเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ โดยมีการพัฒนา เคลือบใส ให้สามารถเผาสุกตัวได้ที่อุณหภูมิ 1100 °C และเผา เพื่อทําให้เกิดผลึกในอุณหภูมิช่วง 980-1080 °C จํานวน 4 สูตร จากการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย และทีมงานวิจัยได้มีโอกาสไป เยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มจังหวัดลําปาง ได้มีโรงงานไทยสิราซัพพลาย โรงงานกิตติโรจน์เซรามิกส์ และโรงงานนันท์เซรามิค ที่มีความ สนใจในการทําเคลือบที่อุณหภูมิต่ํา และได้ขอความอนุเคราะห์ในการ ถ่ายทอดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับสูตรเคลือบไร้สารตะกั่วอุณหภูมิต่ำ เพื่อนําไปทดลองใช้ในโรงงาน เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย และผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่โรงงานนันท์เซรามิกและผลิตภัณฑ์ที่ได้
Technology transfer to Nanth Ceramic Factory

การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่โรงงานไทยสิราซัพพลายและผลิตภัณฑ์ที่ได้
Technology transfer to Thaisira Supply Factory

ผลที่เกิดขึ้น
ได้ดําเนินการถ่ายทอดสูตรเคลือบ และเทคโนโลยีการผลิต ที่อุณหภูมิ 1100 °C ให้กับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม จํานวน 3 โรงงานข้างต้น ซึ่งในการนําสูตรเคลือบใหม่ในใช้ใน กระบวนการผลิตจริงของโรงงาน ต้องทําควบคู่ไปกับการปรับใช้ ให้เหมาะสมกับเนื้อดินอุณหภูมิต่ําด้วย โดยสูตรเคลือบที่ทําการ ถ่ายทอด มีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้การลดอุณหภูมิ การเผาทุกๆ 100 °C จะทําให้ต้นทุนพลังงานลดลง 10-15% หากคิดราคาเชื้อเพลิงแก๊ส LPG ถังละประมาณ 1,200 บาท (48 กก./ถัง) จะได้ผลการลดการใช้พลังงานในการผลิตดังแสดงในตารางที่ 2

หัวหน้าโครงการ : ดร.อนุชา วรรณก้อน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ผู้ร่วมวิจัย : นายปริญญา สมร่าง, นางวัชรี สอนลา, นางสาวภัทรวรรณ เฉยเจริญ, นายสิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์, นายวิทยา ทรงกิตติกุล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
Project Leader : Dr. Anucha Wannagon National Metal and Materials Technology Center
Research Team : Mr. Parinya Somrang, Mr. Watcharee Sornlar, Ms. Pattarawan Choeycharoen, Mr. Sitthisak Prasanphan
Mr. Witaya Shongkittikul National Metal and Materials Technology Center
Contact : 0 2564 6500 ext. 4045 e-mail anuchaw@mtec.or.th

Scroll Up