ที่มาของโครงการ
ในการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับการตัดส่วนของกระดูกออกนั้น จะทํา ให้เกิดเลือดไหลออกจากบริเวณที่ตัดได้ ซึ่งต้องมีการห้ามเลือดเพื่อ ไม่ให้เลือดที่ไหลออกมาไปรบกวนต่อการมองเห็นของแพทย์ในระหว่าง การผ่าตัดและป้องกันการเกิดอาการแทรกซ้อนจากการสูญเสียเลือด ของผู้ป่วย ถึงแม้จะมีวิธีการห้ามเลือดที่ออกจากเนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้หลายวิธี แต่วิธีในการห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกนั้น มักนิยมใช้ขีผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูก (bone Wax) โดยขี้ฝั่งดังกล่าวจะทําหน้าที่อุดกันหลอดเลือดในโพรงกระดูกและช่องเปิดต่างๆเพื่อให้เลือดหยุดการไหลออกมา อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีประสิทธิภาพ ในการห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกได้ดี แต่ขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจาก กระดูกนี้ยังคงมีข้อด้อย คือ ไม่สลายตัวในร่างกาย ทําให้คงสภาพ อยู่ในบริเวณที่ใช้งานและจะไปยับยั้งหรือขัดขวางการเจริญของเนื้อเยื่อ กระดูกในบริเวณดังกล่าวได้ ทําให้กระดูกในบริเวณดังกล่าวไม่สามารถ รักษาตัวได้ตามปรกติ อีกทั้งการคงสภาพอยู่ของขี้ผึ้งดังกล่าว จะทําให้เพิ่มโอกาสของการติดเชื้อและการอักเสบของกระดูกได้มากขึ้นอีกด้วย

รายละเอียดโครงการ
โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างศูนย์เทคโนโลยี โลหะและวัสดุ แห่งชาติ (เอ็มเทค) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลที่เกิดขึ้น
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จึงร่วมมือ กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาขี้ผึ้งห้ามเลือด ที่ออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้ (ได้ยื่นคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์แล้ว) ซึ่งมีลักษณะผิวสัมผัสที่คล้ายคลึงกับขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูก แบบไม่สลายตัว ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์กระดูก สามารถใช้ในการห้ามเลือดได้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับขีฝั่งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกทั่วไป แต่มีข้อดีที่เหนือกว่า คือ เมื่อเวลาผ่านไป จะเกิดการสลายตัวหายไปจากบริเวณที่ใช้งาน ทําให้ไม่ยับยั้ง หรือขัดขวางการเจริญของเนื้อเยื่อกระดูกและไม่ส่งผลต่อโอกาสการ เกิดการติดเชื้อของกระดูกได้มากขึ้นจากการทดสอบในสัตว์ทดลองพบว่า สามารถห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกในสัตว์ทดลองได้ดีเทียบเท่ากับ ขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบไม่สลายตัว แต่จะสามารถสลายตัว ได้หายไปจากบาดแผลที่ระยะเวลา 24-48 ชั่วโมง ไม่ยับยั้งกระบวนการ รักษาแผลและสมานตัวของกระดูกปัจจุบัน คณะผู้วิจัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการต่อเนื่องในโครงการศึกษาทางคลินิค ของขี้ผึ้งห้ามเลือดจากกระดูกแบบสลายตัวได้ในผู้ป่วยอาสาสมัคร ประมาณ 20 ราย เพื่อทดสอบสมบัติการใช้งานและประสิทธิภาพ ในการห้ามเลือดจากกระดูก พบว่าสามารถใช้ในการห้ามเลือดที่ออก จากกระดูกได้ดี ผู้ป่วยทุกรายมีสุขภาพที่ดีหลังการผ่าตัด ไม่พบอาการ แทรกซ้อน การปฏิเสธของร่างกาย หรือการติดเชื้อจากการใช้งาน ขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งเมื่อ นําไปใช้งานจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผ่าตัดทางกระดูกที่ต้องการให้มีการสมานตัว ของกระดูกภายหลังการผ่าตัด

ภาพต้นแบบขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้
Bioabsorbable bone wax prototype

หัวหน้าโครงการ : ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาววราพร สุวรรณพฤกษ์, นางสาวเฟื่องฉัตร ธรรมรักษ์เจริญ, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
นายภัทรวิทย์ รักษ์กุล, นางสาวจุฑาทิพย์ คินทรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายสิริพงศ์ เกียรติกิติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Project Leader : Dr. Jintamai Suwanprateeb National Metal and Materials Technology Center
Research Team : Ms. Waraporn Suwannapruk, Ms. Faungchat Thammarakcharoen, National Metal and Materials Technology Center
Mr. Pataravit Rukskul, Ms. Jutatip Kintarak Thammasat University
Mr. Srireepong Kiertkittikhoon Chulalongkorn University
Contact : 0 2564 6500 ext. 4439 e-mail jintamai@mtec.or.th

Scroll Up