ที่มาของโจทย์วิจัย

ปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และผู้ผลิตสินค้าจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี การประเมินและเปรียบเทียบสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมของสินค้าเพียงแค่ จากลักษณะปรากฏบนตัวผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องยาก

เป้าหมาย

หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของเอ็มเทค มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคนิคการวิเคราะห์ เพื่อบ่งชี้และจัดลำดับ ความสำคัญของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ควรได้รับการปรับปรุง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก 4 ด้าน ซึ่งได้ดำเนินการมากว่า 10 ปีแล้ว ได้แก่
1. โครงสร้างพื้นฐาน :
– พัฒนาระบบจัดการข้อมูล Life Cycle Inventory (LCI) แบบออนไลน์ เพื่อจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลภาคการผลิตและหน่วยงานที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง ได้แก่ เว็บไซต์ https://dala.mtec.or.th และ https://dalapub.mtec.or.th )
– พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป MFA Pro : Materials Flow Analysis ซึ่งผู้ใช้สามารถประเมินการสูญเสีย ปริมาณมวลสารและน้ำมันได้ตลอดข้ันตอนการผลิต ช่วยให้ทราบต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย ท้ังยัง ประเมินค่าคาร์บอนฟุตพรินต์ได้
2. การสร้างความตระหนัก : จัดอบรมสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้เข้าใจอันตรายจากสารเคมีที่ใช้ใน ผลิตภัณฑ์ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ
3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : จัดตั้งกลุ่มสมัครใจ ThaiRoHS เพื่อให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา อย่างยั่งยืน
4. การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ : ให้ความชวยเหลือหลายกลุ่ม ได้แก่
– กลุ่มวิสาหกิจชุมชน : ศึกษาวิธีการผลิตสินค้าของชุมชน และร่วมกับชุมชนหาแนวทางแก้ไขปํญหา
– อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับผลิตผลทางการเกษตร : แนะนำโปรแกรม MFA Pro เพ่ือให้ผู้ประกอบการใช้ประเมินการสูญเสียและจัดลำดับความสำคัญ
– อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมทางเทคโนโลยี : ร่วมวิจัยและรับจ้างวิจัยพัฒนา

ผลกระทบ

ความเชี่ยวชาญของเอ็มเทคในการวิเคราะห์ทดสอบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ ทำให้ระบุสาเหตุของปัญหาได้อย่างชัดเจน และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง จึงช่วยลดต้นทุนการจัดการปัญหา

งานในอนาคต

หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม จะยังคงดำเนินงานต่อไปในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ คู่มือ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ รวมถึงการสร้างความตระหนักและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินงาน ไปในแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

Scroll Up