ความสำคัญของมาตรฐาน

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดในโลก การแปรรูปยางดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นการ เพิ่มมูลค่าให้แก่ยางธรรมชาติที่ผลิตได้ อย่างไรก็ดี องค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้สินค้า มีคุณภาพดีและเป็นที่ยอมรับ ได้แก่ มาตรฐาน อุตสาหกรรมสามารถใช้มาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ยางและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย

หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ที่เหมาะสมกับขีดความสามารถ ของผู้ผลิตในประเทศและเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้ เพื่อเสนอให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พิจารณาประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ

ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานเป็นอย่างไร?

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทยในช่วงแรก (พ.ศ. 2549-2552) ได้รับทุนสนับสนุน จาก สมอ. ให้พัฒนาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางจำนวน 27 มาตรฐาน และช่วงที่สอง (พ.ศ. 2555-2559) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้พัฒนาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง จำนวน 5 มาตรฐาน ขั้นตอนสรุปไว้ในแผนภาพต่อไปนี้

สถานภาพในปัจจุบัน (ตุลาคม พ.ศ. 2559)
สมอ.นำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ ที่จัดทำขึ้นไปประกาศใช้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และผลักดัน มอก. ของประเทศไทยเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางที่มีความ สอดคล้องกันในระดับอาเซียน
ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต
ประเทศไทยแสดงบทบาทผู้นำในการผลักดันให้เกิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางในระดับระหว่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน ISO ที่อ้างอิง มอก. ของไทย เพื่อให้สามารถควบคุมเนื้อหาสาระและข้อกำหนดเกณฑ์ คุณภาพในมาตรฐานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้ใช้ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้นำโครงการที่กำลัง ดำเนินการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นด้ายยางระดับระหว่างประเทศ (ISO)

ติดต่อ

เนตรชนก ปัยฤทธิพงศ์ (นักวิเคราะห์)
โทร : 0 2564 6500 ต่อ 4301
อีเมล์ : netchanp@mtec.or.th

Scroll Up