พระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดแผลที่เท้ามากกว่าคนปกติ เนื่องจากเวลาบิณฑบาต จะไม่ใส่รองเท้า ส่งผลให้เกิดแผลเรื้อรัง และอาจถึงขั้นถูกตัดเท้าในที่สุด การใช้รองเท้าเฉพาะบุคคลสามารถช่วย บรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี การผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ทั้งยังใช้เวลานาน ราว 1–3 วัน เพื่อผลิตรองเท้าแต่ละคู่ ข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าประเทศไทยมีความต้องการ รองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณ 300,000 คู่ในแต่ละปี

เป้าหมาย

นักวิจัยเอ็มเทคร่วมกับนายแพทย์เชิดพงศ์ หังสสูต โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้พัฒนากระบวนการผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลให้ทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำย่ิ่งขึ้น ทั้งสามารถสอบกลับข้ันตอนการผลิตได้

ทีมวิจัยทำอย่างไร ?

กระบวนการผลิตประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

ผลการวิจัยและพัฒนา

ทีมวิจัยสามารถผลิตต้นแบบรองเท้าเฉพาะบุคคลได้ 30 คู่ กระบวนการผลิตเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีที่ใช้อยู่เดิม เนื่องจากเครื่องจักรซีเอ็นซีสามารถผลิตรองเท้าได้ 3 คู่ต่อวัน โดยรองเท้า 1 คู่ ใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการผลิต

สถานภาพปัจจุบัน

ทีมวิจัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอีก 3 แห่ง*เพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ และได้ถวาย รองเท้าแก่พระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคเบาหวานแล้ว ผลกระทบของโครงการมีมูลค่ารวม 22,235,439 บาท โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แผนงานในอนาคต

ทีมวิจัยจะขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานและผู้สูงอาย

ติดต่อ

ดนุ พรหมมินทร์ (นักวิจัยอาวุโส)
โทร : 0 2564 6500 Ext. 74624
อีเมล์ : danup@mtec.or.th

Scroll Up