ที่มาของงานวิจัย

แผนที่นำทางเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูงของเอ็มเทค ได้กำหนดแนวทางเพื่อมุ่งสู่การเพิ่มศักยภาพ ด้านการเกษตรและอาหารของไทยตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงโต๊ะอาหาร (from Farm to Table) ในการส่งมอบอาหารที่สดใหม่และดีต่อสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของประเทศ
ผลงานวิจัย : ในปี พ.ศ. 2559 มีผลงานสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่
1. โรงเรือนการเกษตรแบบครบวงจร ประกอบด้วย (โรงเตรียมดิน โรงเพาะกล้า และโรงเรือนเพาะปลูก)

เทคโนโลยี
พลาสติกคลุมโรงเรือน : คัดกรองแสงยูวี ที่ไม่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ของพืช และมีการกระจายแสงที่ดีทุกทิศทาง
โครงสร้างโรงเรือน : ออกแบบให้ถ่ายเทอากาศได้ดี ลดความร้อนภายใน ได้ 1-3 ºC และทนต่อแรงลม
ระบบติดตามแบบออนไลน์ : ตรวจวัดความชื้น อุณหภูมิ แสง และบันทึก ภาพวิดีโอของต้นพืชภายในโรงเรือน
การเพาะปลูกแนวใหม่ : ปลูกผักปลอดสารพิษด้วยดินบนแคร่ในโรงเรือน ซึ่งช่วยป้องกันเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชที่มากับดิน ระบายน้ำและอากาศ ได้ดีขึ้น ช่วยลดต้นทุนการรดน้ำและใส่ปุ๋ย
ปี 2559 เอ็มเทคได้ส่งมอบต้นแบบโรงเรือนการเกษตรแบบครบวงจร ให้แก่ กรมรบพิเศษท่ี 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ จ.ลพบุรี เพ่ื่อปลูกผักปลอดสารพิษ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของทหารและครอบครัวให้ดีขึ้น และเป็นต้นแบบในการ ปลูกผักปลอดสารพิษให้แก่ชุมชนอื่นๆ ที่สนใจ

2. ActivePAKTM : ฟิล์มรักษาความสดของผักผลไม้

ปัจจุบัน ActivePAKTM ใช้บรรจุผักสดวางจำหน่ายในเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ และท็อปส์ กว่า 181 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงใช้ส่งออกผักและผลไม้ไปยัง ต่างประเทศ ในช่วงปี พ.ศ.2549-2559 เทคโนโลยีนี้สร้างรายได้ให้แก่ สวทช. ราว 9 ล้านบาท สร้างกำไรสุทธิให้แก่บริษัทผู้ผลิตฟิล์มท่ีรับสิทธิเทคโนโลยี การผลิต 35 ล้านบาท ผู้ใช้งานบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ เกษตรกร ผู้บรรจุผลิตผลสด ซูเปอร์มาร์เก็ต และผู้บริโภค สามารถลดการสูญเสียของผักผลไม้ประเมินมูลค่าได้ประมาณ 1,100 ล้านบาท

3. ไส้กรอกแฟรงเฟอร์เตอร์หมูไขมันต่ำ

ไส้กรอกแฟรงเฟอร์เตอร์หมูมีไขมันน้อยกว่า 4% แต่ยังให้เนื้อสัมผัส ที่ดีใกล้เคียงกับไส้กรอกสูตรเดิมที่มีไขมันสูงถึง 20% จัดเป็นผลิตภัณฑ์ อาหารไขมันต่ำและให้พลังงานน้อย ทั้งยังมีเส้นใยอาหารสูงกว่าสูตรควบคุม ประมาณ 5 เท่า
ทีมวิจัยใช้ศาสตร์ด้านรีโอโลยีและสมบัติเชิงกลในการพัฒนาสารทดแทน ไขมัน ปรับสัดส่วนขององค์ประกอบจากเนื้อสัตว์ และองค์ประกอบอื่นๆ ในสูตร รวมถึงปรับสภาวะในกระบวนการผลิต ปัจจุบัน บริษัทเบทาโกร ได้นำสูตรต้นแบบไส้กรอกแฟรงเฟอร์เตอร์หมู ไขมันต่ำไปผลิตเพื่อการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ และต่อยอดการพัฒนา จนได้ผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำในกลุ่มอิมัลชันเนื้อสัตว์ประเภทต่าง ๆ ภายใต้ยี่ห้อ Betagro low fat

มองไปข้างหน้า

การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายการพัฒนาของทั่วโลก ดังนั้นเทคโนโลยีโพลิเมอร์จึงก้าวไปสู่การพัฒนา เทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งในด้านวัสดุ การออกแบบและการขึ้นรูป ที่ช่วยลดปริมาณการใช้วัสดุ ลดของเสียในอุตสาหกรรมและ เกษตรกรรม เติมฟังก์ชันใหม่ เลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่ทดแทนใหม่ได้ และสร้างประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น

Scroll Up