ที่มาของโจทย์วิจัย

ความไม่สม่ำเสมอของคุณภาพผลปาล์ม ที่แยกออกจากทะลายหรือที่รับซื้อมาจากสวนปาลม์ทำให้การอบผลปาล์มด้วยลมร้อนในเตาอบแบบต่อเนื่องมีความยุ่งยากมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการลดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ ความสุกไม่สม่ำเสมอ มีความชื้นสูง และมีขยะและผลปาล์มเน่าปะปน

เป้าหมาย

– ปี 2557 เอ็มเทค ร่วมกับบริษัท ปาล์ม เพรสซิ่ง เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาต้นแบบเครื่องอบผลปาล์มแบบทรงกระบอกขนาดความจุ 1.5 ตัน ด้วยการใช้ลมร้อน และนำไปทดสอบเพื่อเก็บข้อมูล ผลการวิจัย ณ บริษัท ศิริรัตน์ ฟู๊ด แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
– ปี 2558 เอ็มเทคพัฒนาเครื่องต้นแบบระดับอุตสาหกรรมขนาดความจุ 6 ตัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ

ทีมวิจัยทำอย่างไร

ออกแบบเครื่องโดยใช้ทักษะด้านวิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกลแปรรูปพืชผลการเกษตร ผนวกกับประสบการณ์การอบผลปาล์มด้วยลมร้อน และประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลเวียนของลมร้อนที่เกิดขึ้นภายในถังอบ ทำให้ควบคุมปริมาตรลมเข้า-ออกได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ความร้อนไหลผ่านผลปาล์มอย่างทั่วถึง

การออกแบบเครื่องอบผลปาล์มแบบทรงกระบอก

ผลการทดสอบ

เครื่องอบผลปาล์มแบบทรงกระบอกลดความชื้นในผลปาล์ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่เหมาะสม (ประมาณ 3-5 ชั่วโมง) พร้อมยับยั้งการทำงานของ
เอนไซม์ไลเปส โดยใช้เชื้อเพลิงในปริมาณต่ำ และรองรับการใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิด มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับกรดไขมันอิสระในผลปาล์ม

ทีมวิจัยทดลองศึกษาและเก็บข้อมูลการใช้ต้นแบบเครื่องอบผลปาล์มแบบทรงกระบอก

สถานภาพปัจจุบัน

บริษัท ปาล์ม เพรสซิ่ง เทคโนโลยี จำกัด จำหน่ายและติดตั้งเครื่องอบผลปาล์มทรงกระบอกขนาดความจุ 6 ตัน จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้งานร่วมกับโรงสกัดน้ำมันปาล์ม แบบไม่ใช้ ไอน้ำขนาด 4.5 ตันทะลายต่อชั่วโมง ให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด

เครื่องอบผลปาล์มแบบทรงกระบอกขนาดความจุ 6 ตัน ติดตั้งและใช้งาน
ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด จ.ตรัง

แผนในอนาคต

พัฒนาวิธีและกระบวนการอบผลปาล์ม แบบประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สำหรับใช้งานร่วมกับระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ

ติดต่อ

ธนกร ตันธนวัฒน์ (นักวิจัย)
โทร : 0 2564 6500 Ext. 4763
อีเมล : tanakrnt@mtec.or.th

Scroll Up