ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อต้องการให้ mtec สวทช. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการระบายน้ำให้กับพื้นที่เขตเมือง ทั้งการกวาดเก็บผักตบชวาและปรับปรุงร่องน้ำ งานพัฒนาสร้างต้นแบบเรือดูดเลนแบบเอนกประสงค์ สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก – ผลงานที่พัฒนาขึ้นในโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่ ในความร่วมมือระหว่าง MTEC สวทช. และ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – ดำเนินตามข้อสั่งการจากรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ต้องการให้นักพัฒนาผลงานเชิงวิศวกรรมของไทยได้มีส่วนร่วมในการแก้หรือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและระบบการระบายน้ำในเขตมืองที่เกิดขึ้นจากการสะสมของผักตบชวา ขยะลอย และร่องน้ำตื้นเขิน

Scroll Up