ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อต้องการให้ mtec สวทช. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการระบายน้ำให้กับพื้นที่เขตเมือง ทั้งการกวาดเก็บผักตบชวาและปรับปรุงร่องน้ำ งานพัฒนาสร้างต้นแบบเรือดูดเลนแบบอเนกประสงค์ สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก 

ผลงานที่พัฒนาขึ้นในโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าในความร่วมมือระหว่าง MTEC สวทช. และ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดำเนินตามข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ต้องการให้นักพัฒนาผลงานเชิงวิศวกรรมของไทยได้มีส่วนร่วมในการแก้หรือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและระบบการระบายน้ำในเขตมืองที่เกิดขึ้นจากการสะสมของผักตบชวา ขยะลอย และร่องน้ำตื้นเขิน

Scroll Up