การกัดกร่อนส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมในเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากงานการวิจัย เรื่อง “การสำรวจต้นทุนการกัดกร่อนในประเทศไทย (Corrosion Cost Survey in Thailand)” ซึ่งจัดเป็นการสำรวจครั้งแรกอย่างเป็นระบบของประเทศไทย โดยได้ดำเนินการตามระเบียบวิธีการสากล พบว่ามูลค่าการกัดกร่อนโดยรวมมีค่าราว 466,600 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ผลลัพธ์จากงานวิจัยได้จัดพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ

มูลค่าการกัดกร่อนสำรวจในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2554. แต่งโดย วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์, เอกรัตน์ ไวยนิตย์, อำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์, และณมุรธา พอลสัน. (2559) พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ซิกมา กราฟฟิคส์.

(https://bookstore.nstda.or.th/shop/product/405774-718?page=2)

Scroll Up