โครงการวิจัยการการสร้างแผนที่การกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างในประเทศไทยโดยคำนึงถึงผลของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (eAsia) เป็นโครงการความร่วมมือ 3 ฝ่าย ได้แก่ ญี่ปุ่น เวียดนาม และไทย โดยดำเนินการทดสอบการกัดกร่อนในบรรยากาศนอกอาคารที่สถานีทดสอบ 7 สถานี ทั่วประเทศ พบว่าความรุนแรงของการกัดกร่อนเหล็กกล้าโครงสร้างในพื้นที่จังหวัดที่ไม่ติดทะเลและแถบชายฝั่งภาคตะวันออกจัดอยู่ในระดับ C2 ตามมาตรฐาน ISO 9223 ส่วนความรุนแรงของการกัดกร่อนเหล็กกล้าโครงสร้างจังหวัดชายฝั่งอันดามันจัดอยู่ในระดับ C4 ซึ่งรุนแรงมากกว่า

Scroll Up