แบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้า
Battery Pack for Electric Vehicle

แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานหลักของยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันและอย่างน้อยอีกสิบปีข้างหน้า ประกอบกับราคาส่วนใหญ่ของยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นราคาของแบตเตอรี่เป็นหลัก ปัจจุบันยังไม่มีการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ การพัฒนาแบตเตอรี่จึงมีความสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนไทย

แนวคิดหลัก
พัฒนาต้นแบบแพ็กแบตเตอรี่ในประเทศไทยสำหรับการใช้งานในรถยนต์นั่งไฟฟ้าขนาดเล็กแทนที่แพ็กเดิม และสามารถทำงานร่วมกับรถยนต์ต้นแบบให้สามารถขับเคลื่อนได้
> เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ รวมถึงระบบและการจัดการแบตเตอรี่ในระดับโมดูลและแพ็กให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ

คุณสมบัติของแพ็กแบตเตอรี่
– 22P16S 4 โมดูล จำนวนเซลล์ 1408 ก้อน
แรงดันไฟฟ้าระบุ 59.2 V (48-67.2 V)
ความจุไฟฟ้า 228.8 Ah – พลังงาน 13.54 kWh
ระยะทางที่วิ่งได้ (ตาม Driving cycle standard ECE-15) ประมาณ 160 km (12.5 km/1 kWh)

จุดเด่นของผลงานวิจัย
> วัสดุและชิ้นส่วนในแพ็กแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศไทย สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าโดยคนไทย

สถานภาพผลงานวิจัย
ต้นแบบถูกทดสอบและสาธิตใช้งานกับต้นแบบรถยนต์นั่งไฟฟ้าขนาดเล็ก และส่งมอบให้แก่สถาบันยานยนต์ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ร่วมสนับสนุน

ทีมวิจัยและพัฒนา
ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล
ดร.จิราวรรณ มงคลธนทรรศ
,
ดร.มานพ มาสมทบ
ดร.ธัญญา แพรวพิพัฒน์
วิเศษ ลายลักษณ์
ดร.กิตติพงศ์ เกษมสุข
ภัทรกร รัตนวรรณ์
นายณภัทร โคตะ
ดร.ชยุตม์ ถานะภิรมย์
ดร.ขวัญชัย ตันติวณิชพันธุ์

CHIA JIA YI

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
วนิตา ปาวสกุล
โทรศัพท์
0 2564 6500 ต่อ 4304
Email:
wanitap@mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (
MTEC) สวทช.

Scroll Up