กังหันลมแกนตั้งที่หมุนได้ด้วยตัวเองเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า
Darrieus Vertical Axis Wind Turbine

กังหันลมแกนตั้งชนิดเดเรียส (Darrieus vertical axis wind turbine) มีศักยภาพที่จะนำมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับกังหันลมแกนนอนที่ใช้กันโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี กังหันลมชนิดนี้มีข้อด้อยประการหนึ่ง คือ ไม่สามารถเริ่มต้นหมุนได้ด้วยตัวเองหากไม่มีการขับให้หมุนในตอนต้น งานวิจัยนี้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าว

แนวคิดหลัก
พัฒนากังหันลมแกนตั้งชนิดเดเรียสให้สามารถเริ่มต้นหมุนได้ด้วยตัวเองที่ความเร็วลม 3 เมตรต่อวินาที และมีกำลังการผลิต 500 วัตต์ที่ความเร็วลม 8 เมตรต่อวินาที

ทีมวิจัยทำอย่างไร
การทำให้กังหันเริ่มต้นหมุนเองจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีสองส่วน ได้แก่
1. เทคโนโลยีใบพัด ได้ออกแบบรูปร่างของใบพัดขึ้นมาใหม่โดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลข พร้อมกับใช้เทคนิคการพับขึ้นรูปอะลูมิเนียม เพื่อให้ได้ใบพัดที่แข็งแรงและมีน้ำหนักเบา
2. เทคโนโลยีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบควบคุม ได้พัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ไม่มีแรงต้านการหมุนที่เกิดจากแม่เหล็ก (cogging torque) เพื่อลดแรงต้านการหมุนที่ชุดใบพัดต้องเอาชนะ ในขณะเดียวกันระบบควบคุม จะทำหน้าที่ลดแรงต้านจากโหลดทางไฟฟ้าเพื่อให้กังหันสามารถเร่งตัวได้ดียิ่งขึ้น

สถานภาพผลงานวิจัย
การปรับปรุงประสิทธิภาพและการเพิ่มกำลังการผลิตของกังหันสามารถทำได้ในอนาคต เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้น ตามนโยบายของรัฐที่ตั้งกำลังการผลิตไว้ที่ 3002 เมกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ. 2579

ทีมวิจัยและพัฒนา
ดร.ศุภกิจ วรศิลป์ชัย
ดร.บรรพต ไม้งาม
ดร.พงศ์พิชญ์ วิภาสุรมณฑล
เกียรติก้อง สุวรรณกิจ
เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล
ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน
กฤตธี จินดาวงศ์
จิรพงษ์ พงษ์สีทอง
ชัยยันต์ สกุลเพชรอร่าม

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.ศุภกิจ วรศิลป์ชัย
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4605
Email : supakitw@mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

Scroll Up