ผลกระทบของบรรยากาศการเผาซินเทอร์ต่อสมบัติของชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม
Effect of Sintering Atmosphere on Properties of Stainless Steel

บริษัท Standard Unit Supply (Thailand) จำกัด ต้องการพัฒนากระบวนการอัดและเผาซินเทอร์ เพื่อปรับปรุงความต้านทานการกัดกร่อนของผลิตภัณฑ์ ก่อนร่วมงานกับเอ็มเทค บริษัทเคยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและนอกประเทศ แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

เป้าหมาย
ปรับปรุงกระบวนการเผาซินเทอร์เพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนโดยไม่กระทบต่อสมบัติอื่นๆ ของชิ้นงาน

ทีมวิจัยทำอย่างไร

1. ตรวจสอบสาเหตุของปัญหา จากการวิเคราะห์ชิ้นงานและกระบวนการพบว่าปัญหาเกิดจากบรรยากาศการเผาและกระบวนการขัดผิวไม่เหมาะสม
2. ออกแบบกระบวนการผลิต จำนวน 21 รูปแบบ และทดลองระดับห้องปฏิบัติการที่เอ็มเทค เพื่อหากระบวนการที่เหมาะสม
3. ทดสอบกระบวนการผลิตในระดับประลองและต่อเนื่องในระดับอุตสาหกรรมที่บริษัท โดยทีมวิจัยของเอ็มเทคให้คำปรึกษาตลอดการทดสอบ (1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2559)

สถานภาพผลงานวิจัย
บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงยอดขายเพิ่มขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากกระบวนการผลิตปรับปรุงใหม่ไม่ก่อให้เกิดน้ำเสียเมื่อมองทั้งกระบวนการพบว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าประมาณ 140 ล้านบาทต่อปี

ทีมวิจัยและพัฒนา
ดร.อัญชลี มโนนุกุล (เอ็มเทค)
นายพงศ์พร มูลเจริญพร (เอ็มเทค)
นายสุกฤษฏิ์ สงเกื้อ (เอ็มเทค)
นายจามร กลั่นผล (บริษัท Standard Unit Supply (Thailand) จำกัด)

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
นางพวงพร พันธุคุปต์
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4784
Email : puangpp@mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

Scroll Up