ผลกระทบของบรรยากาศการเผาซินเทอร์ต่อสมบัติของชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม
Effect of Sintering Atmosphere on Properties of Stainless Steel

วัสดุพรุนตัวซีโอไลต์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายในอุตสาหกรรมวัสดุชนิดนี้สังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบหลายชนิด เช่น เถ้าลอย ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการเผาไหม้ถ่านหินจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งดินภายในประเทศที่มีมูลค่าต่ำ การใช้วัสดุนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียและวัตถุดิบในประเทศ และช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิต

แนวคิดหลัก
พัฒนาวัสดุพรุนตัวซีโอไลต์จากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม มีสมรรถนะการใช้งานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถนำไปผลิตเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคภายในประเทศ 

จุดเด่นของผลงานวิจัย
> วัสดุพรุนตัวซีโอไลต์ที่สังเคราะห์ได้จากแหล่งดินและเถ้าลอย มีความพรุนตัวสูงมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ สามารถทนต่อสภาวะที่มีความชื้นและความร้อนได้ดี
> วัสดุนี้สามารถประยุกต์ใช้หลากหลายด้าน เช่น ใช้เป็นวัสดุเมมเบรน หรือตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการไพโรไลซิสแบบรวดเร็วของกากชีวมวล เพื่อช่วยลดปริมาณออกซิเจนในน้ำมันชีวภาพ ทำให้น้ำมันชีวภาพมีสมบัติใกล้เคียงน้ำมันปิโตรเลียมยิ่งขึ้น

 

สถานภาพงานวิจัย
บริษัท เหมืองขุนฝาง จำกัด รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในส่วนการสังเคราะห์ซีโอไลต์จากแหล่งแร่ โดยเช่าพื้นที่ในอาคาร INC 2 เพื่อวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ซีโอไลต์ร่วมกับเอ็มเทค

ทีมวิจัยและพัฒนา
ดร.ศุภวรรณ วิชพันธุ์
ดร.ดวงเดือน อาจองค์
ดร.คณิต สูงประสิทธิ์
คุณปัญจลักษณ์ สิรินวรานนท์

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.ศุภวรรณ วิชพันธ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4202
Email : supawank@mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

Scroll Up