AKIKO ผ้ากระตุ้นสมอง ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ
AKIKO – Sensory-stimulating comfort objects for people with dementia

โรคสมองเสื่อมเป็นปัญหาสำคัญที่พบมากขึ้นในสังคมผู้สูงอายุ ทีมวิจัยจึงพัฒนา AKIKO ผ้าห่มที่มีความอ่อนนุ่มและสวยงาม มีการเย็บพิเศษสำหรับกระตุ้นประสาทสัมผัส เหมาะสำหรับนำไปใช้ได้ทั้งที่บ้าน สถานดูแลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาล                     

แนวคิดหลัก
> โรคสมองเสื่อมพบมากในผู้สูงอายุ จึงจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยในการดูแล ที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ใช้
> Human-centric Design หรือการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลางได้ถูกนำมาใช้พัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและผู้สูงอายุ

จุดเด่นของผลงานวิจัย
> ช่วยทำให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อม รู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ ลดความกระวนกระวายด้วยสัมผัสผ้าที่อ่อนนุ่ม
> ช่วยกระตุ้นประสาทและความทรงจำที่ดี ด้วยการใส่รูปภาพ สิ่งของ หรือกลิ่นหอม ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ตามความคุ้นเคยและความชอบของผู้ใช้
> ฝึกความทรงจำ การคิดตัดสินใจ ด้วยการเล่นเกมกับสิ่งที่ใส่ในผ้า
> ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ ผู้ดูแล และครอบครัว

 

สถานภาพงานวิจัย
ได้อนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยแก่บริษัท The Factory of Inspiration

ทีมวิจัยและพัฒนา
ดร.สิทธา สุขกสิ
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
ฝอยฝน ศรีสวัสดิ์

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
รัชนี ม้าทอง
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4313
Email : rutchanc@mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

Scroll Up