BEN
อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังการผ่าตัด มักมีความเสี่ยงสูงที่จะพลัดตกหกล้มในขณะขึ้นลงเตียง ซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือแม้แต่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตในบางกรณี     

แนวคิดหลัก
นักวิจัยลงพื้นที่สถานพยาบาลเพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาปัญหาที่แท้จริงข้อสรุปที่ได้จะนำมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์โดยยึดตาม “ความต้องการของผู้ใช้” เป็นสำคัญ วิธีการนี้เรียกว่า Human-centric design (ฮิวแมน เซ็นทริก ดีไซน์)

จุดเด่นของผลงานวิจัย
> ลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ต้องขึ้น-ลงจากเตียงที่มีความสูง เช่น เตียงโรงพยาบาล
> กระตุ้นการลุกขึ้นนั่ง ลดการนอนติดเตียง จึงช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยทั่วไปหรือหลังผ่าตัด
> ใช้เป็นเก้าอี้สำหรับพยาบาลในการทำหัตถการ และสำหรับญาติที่มาเยี่ยม
> ใช้เป็นเครื่องมือช่วยพยาบาลในการทำกายภาพบำบัด

 

สถานภาพงานวิจัย
ได้อนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยแก่บริษัท อีซี่โคซี่ จำกัด

ทีมวิจัยและพัฒนา
ดร.สิทธา สุขกสิ
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
ฝอยฝน ศรีสวัสดิ์

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
รัชนี ม้าทอง
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4313
Email : rutchanc@mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

Scroll Up