ParaFIT น้ำยางพาราข้นสำหรับทำผลิตภัณฑ์โฟมยาง
Para Foam Innovation Thailand

ผลิตภัณฑ์โฟมยางที่ทำจากน้ำยางพารา (เช่น หมอนยาง และที่นอนยาง) ที่ติดตรา Made in Thailand ได้รับความนิยมและความเชื่อถือ เนื่องจากผลิตจากยางพาราแท้ 100% มีคุณสมบัตินุ่มสบาย ช่วยกระจายแรงกดทับช่วยการไหลเวียนของโลหิต ระบายอากาศได้ดี ไม่อับชื้น ปราศจากไรฝุ่นและเชื้อโรค และมีอายุการใช้งานยาวนาน ตลาดหมอนยางและเครื่องนอนยางของไทยจึงเติบโตอย่างรวดเร็วมาก

แนวคิดหลัก
น้ำยางพาราข้นเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการทำผลิตภัณฑ์โฟมยาง แต่ในน้ำยางพาราข้นมีส่วนผสมของแอมโมเนีย ซิงก์ออกไซด์ และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ ที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำยางพาราข้นเกิดการบูดเน่าก่อนนำไปใช้งาน แต่แอมโมเนียเป็นสารที่ระเหยง่ายและมีกลิ่นฉุนรุนแรงมาก เมื่อระเหยสู่บรรยากาศทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ทำลายระบบทางเดินหายใจกัดกร่อนโลหะ และทำให้น้ำยางพาราข้นที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษามีสมบัติไม่คงที่ ส่วนซิงก์ออกไซด์มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะหนัก และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ก็เป็นสารที่ก่อให้เกิดสารไนโตรซามีน (สารก่อมะเร็ง) น้ำยาง ParaFIT จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทดแทนน้ำยางพาราข้นทางการค้า

จุดเด่นของผลงานวิจัย
> มีปริมาณแอมโมเนียต่ำกว่าน้ำยางพาราข้นทางการค้า 30-75% เป็นมิตรกับคนทำงาน สิ่งแวดล้อม ชุมชน และลดผลกระทบของอุณหภูมิภายนอกที่มีต่อประสิทธิภาพการทำผลิตภัณฑ์โฟมยาง
> มีปริมาณซิงก์ออกไซด์ และ เตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ น้อยกว่าน้ำยางพาราข้นทางการค้า (ชนิด LA และ MA) 30% ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ผลิตน้ำยางพาราข้นและผลิตภัณฑ์โฟมยาง
> ใช้เวลาในการบ่มน้ำยางก่อนนำไปใช้งานสั้นกว่าน้ำยางพาราข้นทางการค้า (ใช้เวลาเพียง 3 วันหลังจากวันผลิต ในขณะที่น้ำยางพาราข้นทางการค้าต้องใช้เวลา 21 วัน) ช่วยลดเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อน้ำยางพาราสด และประหยัดเงินลงทุนในการสร้างอุปกรณ์จัดเก็บน้ำยางพาราข้น

 

สถานภาพงานวิจัย
ร่วมทดสอบกับสหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำกัด (อ.ควนขนุน จ.พัทลุง)

ทีมวิจัยและพัฒนา
ฉวีวรรณ คงแก้ว
สุริยกมล มณฑา
ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล
ภิพัฒชา รักดี
ธนิกา พัฒโนทัย

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
ฉวีวรรณ คงแก้ว
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4503
Email : chaveer@mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

Scroll Up