RT Wheelchair
รถเข็นนั่งปรับนอน สำหรับการถ่ายภาพเอกซเรย์ผู้ป่วย

การถ่ายภาพเอกซเรย์ให้ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือกับผู้สูงอายุ จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งแรก เนื่องจากการเคลื่อนย้ายผิดวิธีระหว่างรถเข็นทั่วไปไปสู่เตียงเอกซเรย์ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น หรืออาจเสียชีวิตได้

แนวคิดหลัก
ออกแบบและพัฒนารถเข็นนั่งปรับนอนสำหรับการถ่ายภาพเอกซเรย์ผู้ป่วย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

 

ทีมวิจัยทำอย่างไร
โครงสร้างรองรับร่างกายทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ลดทอนคุณภาพรังสี มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย มีช่องใส่แผ่นภาพรังสีที่แผ่นดังกล่าวเคลื่อนตัวได้ตลอดในแต่ละตำแหน่งของตัวรถและสามารถปรับเอนนอนได้จึงรองรับการจัดท่าถ่ายภาพเอกซเรย์ในท่าประจำได้ทุกส่วนของร่างกาย

จุดเด่นของผลงานวิจัย
> ลดการบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในขณะขนย้ายผู้ป่วยสู่เตียงเอกซเรย์ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการถ่ายภาพเอกซเรย์ และทำให้ได้ภาพถ่ายเอกซเรย์ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการวินิจฉัย
> มีโอกาสในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาที่สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 

สถานภาพงานวิจัย
พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทีมวิจัยและพัฒนา
ดร.ดนุ พรหมมินทร์
นายปริญญา จันทร์หุณีย์
รศ. ดร. ศุภวิทู สุขเพ็ง
นางสาวบริพัฒน์ กัดมั่น

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.ดนุ พรหมมินทร์
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 74624
Email : danup@mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Scroll Up