Nonwovens
ผ้าไม่ถักทอวัสดุทางเลือกสำหรับการเพาะปลูก

ผ้าไม่ถักทอหรือนอนวูฟเวน เป็นวัสดุวิศวกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เนื่องจากสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโดยการผสมผสานระหว่างการเลือกใช้พอลิเมอร์และเส้นใยเทคโนโลยีการขึ้นรูป และการดัดแปรเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษ

แนวคิดหลัก
> ความสมบูรณ์ของรากส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช ถุงปลูกที่ช่วยให้อากาศและความชื้นภายในดินถ่ายเทได้ดีมีส่วนช่วยให้รากพืชเติบโตและแข็งแรง ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลิตผลที่ดี
> ทีมวิจัยออกแบบและพัฒนานอนวูฟเวนสำหรับใช้เป็นถุงปลูกทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลิตผลของพืช

 

จุดเด่นของผลงานวิจัย
> ถุงปลูกนอนวูฟเวนช่วยให้อากาศและความชื้นระบายได้ดี ลดความร้อนสะสมในดิน เมื่อเทียบกับถุงปลูกทั่วไป ส่งเสริมให้รากพืชเติบโตและแผ่กระจายได้ดีไม่ขดงอ
> ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลิตผล เช่น มะเขือเทศราชินี ที่ใช้ถุงปลูกนอนวูฟเวน พบว่ารากยาวขึ้นและผลผลิตเพิ่มขึ้น 30-50 เปอร์เซ็นต์

สถานภาพผลงานวิจัย
ทดสอบปลูกกับพืชชนิดต่างๆ ในภาคสนาม เช่น มะเขือเทศ เมล่อน และพริกหวาน

ทีมวิจัยและพัฒนา
ดร. จุรีรัตน์ ประสาร
นายณัฐภพ สุวรรณเมฆ
นายวัฒนา กลิ่นสุคนธ์
นางสาวศิรดา ภาดี

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
ดร. จุรีรัตน์ ประสาร
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4435, 4464
Email : chureerp@mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

Scroll Up