ระบบการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ปัญหาเท้าและรองเท้าเป็นปัญหาหนึ่งที่มักพบได้ในทุกเพศ ทุกวัยเนื่องจากอาการเจ็บที่บริเวณฝ่าเท้าอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ลักษณะการกระจายน้ำหนักของฝ่าเท้าที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเท้าเริ่มเป็นสิ่งจำเป็นและมีปริมาณการใช้งานมากขึ้น

แนวคิดหลัก
พัฒนาระบบการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล

 

ทีมวิจัยทำอย่างไร
> ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกระบวนการออกแบบและผลิต
> สร้างระบบเครือข่ายในการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการตรวจประเมินรูปร่างสามมิติของฝ่าเท้า และข้อมูลการออกแบบแผ่นรองฝ่าเท้า

จุดเด่นของผลงานวิจัย
> ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ใช้แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลคุณภาพดี มีมาตรฐานซึ่งออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญหรือนักกายอุปกรณ์ อีกทั้งยังมีราคาเหมาะสม

 

สถานภาพผลงานวิจัย
ต้นแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการบริหารข้อมูลเท้าและอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูลเท้า

ทีมวิจัยและพัฒนา
ทีมนักวิจัยเอ็มเทคและเนคเทค

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
วิรุฬห์ ทวีเหลือ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4026
Email : wirun.taw@mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

Scroll Up