การพัฒนาเครื่องมือด้าน IT เพื่อสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
IT Tools for Sustainable Consumption and Production

แนวคิดหลัก
> การพัฒนาเครื่องมือทาง IT ที่สะดวกและสามารถสื่อสารข้อมูลที่ช่วยนำไปสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production)

หลักการทำงาน
> สร้างข้อมูลพื้นฐานจากการดำเนินการในสภาวะปกติ (Base Line)
> คำนวณและประเมินตามหลักวิทยาศาสตร์และสากล
> แปลผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นประเด็นสำคัญ นำไปสู่การปรับปรุงการผลิตและการบริโภค

 

จุดเด่นของผลงาน
> มีความเฉพาะเจาะจงกับการใช้งาน
> เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ง่าย
> รวดเร็ว ถูกต้อง ใช้งานสะดวก ช่วยลดข้อผิดพลาดของการทำงาน
> สื่อสารข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค

 

ตัวอย่างผลงาน
> MFA Pro – Material Flow Analysis
> Lookie Waste – Mobile Application
> WELA – Web Application for Life Cycle Assessment

 

สถานภาพผลงานวิจัย
> MFA Pro และ Lookie Waste นำไปใช้ในภาคธุรกิจและบริการแล้ว
> WELA จะนำไปใช้งานในช่วงปลายปี 2561

 

ทีมวิจัยและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.จิตติ มังคละศิริ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4063
Email: jittim@mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

Scroll Up