เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator หรือ AED)
เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่ใช้วิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจและสามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นหัวใจให้บีบตัวเป็นจังหวะ หรือช็อกกล้ามเนื้อหัวใจที่สั่นพลิ้วให้หยุดสั่นแล้วกลับมาทำงานเป็นปกติอีกครั้ง

AED Trainer เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต (Automated External Defibrillator Trainer) เป็นเครื่องมือสำหรับสอนการใช้ AED อย่างถูกต้องและปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมทั้งสอนขั้นตอนการกระตุกหัวใจที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดีเครื่อง AED Trainer ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันและมีขายในประเทศเป็นเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาที่หลากหลายขึ้นกับยี่ห้อและประสิทธิภาพในการทำงาน

คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council หรือ TRC) ซึ่งก่อตั้งโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการสอนการช่วยชีวิตที่ได้มาตรฐาน ได้เสนอให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) พัฒนาเครื่อง AED Trainer ในนามของเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา เพื่อให้สามารถผลิตใช้ได้ในประเทศ มีราคาถูก และทดแทนการนำเข้าเครื่องจากต่างประเทศ

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต
MTEC ได้พัฒนาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต และแผ่นอิเล็กโทรดสำหรับสาธิต โดยได้รับการแนะนำขั้นตอนการใช้งาน AED จากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต เพื่อใช้ในการฝึกอบรมจริงในหลักสูตรการช่วยชีวิต

ติดต่อ
ดร. ทิพย์จักร ณ ลำปาง และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4036
Email: thipjal@mtec.or.th

Scroll Up