โครงการวิจัย

การพัฒนาขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวข้าวและฟลาวมันสำปะหลัง

ที่มาของโครงการ ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคแพ็กลูเตนสูงถึง 1% ของประชากรโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังมีผู้นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ อาหารปราศจากกลูเตนมากขึ้น ทําให้มูลค่าทางการตลาดของ ผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนเพิ่มขึ้นทวีคูณ กลูเตนเป็นโปรตีนใน ฟลาวสาลีที่ให้สมบัติวิสโคอิลาสติกแก่แป้งโตของขนมปัง ทําให้ ขนมปังที่อบแล้ว มีลักษณะเหนียวนุ่มและมีปริมาตรจําเพาะสูง ผลิตภัณฑ์ขนมปังปราศจาตกลูเตนจึงมักมีคุณภาพด้อยกว่าขนมปัง จากฟลาวสาลี มีเนื้อสัมผัสที่ร่วน และมีปริมาตรจําเพาะต่ํา เนื่องจาก ขาดโครงสร้างร่างแหของกลูเตนในแป้งโต ดังนั้น กลุ่ม Food Rheology ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จึงนําความ เชี่ยวชาญด้านรีโอโลยีและสมบัติวิสโคอิลาสติกมาประยุกต์เพื่อ ปรับปรุงสมบัติเชิงวิสโตอิลาสติกซองแป้งโตปราศจากกลูเตน ที่มี ฟลาวข้าวเป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อใช้ทดแทนฟสาวสาลีที่มีโปรตีน กลูเตนเป็นองค์ประกอบสําคัญ จากนั้นได้ทํางานวิจัยต่อยอดร่วมกับ  หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสําปะหลังและแป้ง ศูนย์พันธุ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในการนํา ฟลาวมันสําปะหลังมาพัฒนาเป็นขนมปัง ปราศจากกลูเตน โดยทําการปรับคุณสมบัติวิสโติสาสติกของแป้งโต และคุณภาพของชนมปังให้คล้ายคลึงกับตัวอย่างจากฟลาวสาลี รายละเอียดโครงการแป้งโตที่แสดงสมบัติวิสโคอิลาสติก โดยมีพฤติกรรมคล้ายเจลนิ่ม ที่มีค่ามอดุลัสสะสมสูงกว่ามอตุลัสสูญเสียและค่ามอตุลัสทั้งสองชนิดนี้ มีพฤติกรรมแบบ frequency dependent อีกทั้งมี loss tangent […]

การพัฒนาต้นแบบยางธรรมชาติแดมปิ้งสูง

ที่มาของโครงการ งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาวัสดุยางธรรมชาติให้มีสมบัติ แดมปิ้งสูง (สมบัติการดูดซับและกระจายพลังงานออกจากระบบ) เพื่อใช้วัสดุดังกล่าวเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสมรรถนะ ด้านการควบคุมการสั่นสะเทือน เช่น แบริ่งยางสําหรับใช้กับ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคาร สะพาน และทางยกระดับเพื่อป้องกัน การสั่นสะเทือนจากการสัญจรของยานพาหนะ และแผ่นดินไหว จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้เริ่มศึกษาและพัฒนายางธรรมชาติ ให้มีสมบัติแดมปิ้งสูง ซึ่งจุดเด่นของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ การพัฒนา เทคนิคการเตรียมยางธรรมชาติเกรดพิเศษขึ้นมาจากน้ํายางสด โดยใช้กระบวนการเฉพาะที่พัฒนาขึ้นชื่อว่า rosin gelation ซึ่งวิธี การดังกล่าวเป็นเทคนิคใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในวงการ อุตสาหกรรมการผลิตยางธรรมชาติ และยางคอมพาวด์ที่พัฒนา ขึ้นจากยางธรรมชาติเกรดพิเศษดังกล่าวก็ได้รับการพิสูจน์ในระดับ ห้องปฏิบัติการแล้วว่ามีสมบัติเชิงกล และสมบัติแดมปิ้งที่ไม่ด้อย ไปกว่ายางธรรมชาติแดมปิ้งสูงที่มีการผลิตและใช้งานในวงการแบริ่ง ยางป้องกันผลกระทบจากแผ่นดินไหวในระดับสากล รายละเอียดโครงการ โครงการนี้ได้ทําการดัดแปลงวัตถุดิบยางธรรมชาติซึ่งเป็นยาง ที่มีสมบัติแดมปิ้งต่ําให้มีสมบัติแดมปิ้งสูง โดยยังคงรักษาความ แข็งแรงเชิงกลแลยังคงรักษาสภาพเฉื่อย (inert) ของสมบัติเชิงพลวัต ต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไว้ได้ วัตถุดิบยางธรรมชาติแดมปิ้ง สูงที่พัฒนาขึ้นเรียกว่า Dampaprene มีความง่ายต่อการนําไปใช้งาน สามารถนําไปคอมพาวด์โดยใช้แทนที่ยางธรรมชาติแบบปกติได้เลย จากการทดสอบสมบัติเชิงวิศวกรรมของยางตามมาตรฐาน ISO 22762 Part I พบว่าที่ระดับโมดูลัสแบบเฉือนในระดับเดียวกัน ยางคอมพาวด์ Dampaprene […]

ศึกษาการใช้ไคโตซานในการย้อมสีธรรมชาติ
และเพิ่มสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายและไหม

ที่มาของโครงการ ปัจจุบันมีความสนใจนําสีธรรมชาติมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น แต่สีที่ได้จากการย้อมหรือพิมพ์ด้วยสีธรรมชาติ มีความเข้มและความคงทนของสีน้อยกว่าสีเคมี ในงานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาการเตรียมผ้าฝ้ายและไหมด้วย ไคโตซานมวลโมเลกุลต่ําในช่วง 20,000-40,000 ดาลตัน โดยกระบวนการจุ่มอัด-อบแห้ง-ผนึก ก่อนการย้อมสีธรรมชาติ 5 ชนิด ได้แก่ ครั้ง ดอกดาวเรือง เปลือกต้นมะพูด ใบชา และเปลือกต้นสะเดา โดยทำการวัดค่าความเข้มของสี (K/S values) และค่าสี CIELAB L*a*b* ของตัวอย่างผ้าที่ย้อมได้ ทดสอบสมบัติความคงทนของสีต่อการชักต่อแสง ต่อการขัดถู ตามมาตรฐาน ISO 105C-01.ISO 105-B02, AATCC Test Method 8 ตามลําดับ ทดสอบความกระด้างของผ้าและความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus- aureus ตามมาตรฐาน ASTM Dl388-96 และ AATCC Test Method 100 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังศึกษาผลของการทํามอร์แดนท์ด้วยสารส้ม การตกแต่งผ้าหลังย้อมด้วยสาร Crosslinking agent และ Binder […]

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับการฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม
ด้วยแสงแดดที่เร็วและมีประสิทธิภาพสูง

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับการฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มด้วยแสงแดดที่เร็วและมีประสิทธิภาพสูง ที่มาของโครงการ การขาดแคลนน้ํำสะอาดสําหรับบริโภคนับเป็นปัญหาที่มีความสําคัญอันส่งผลกระทบต่อประชากร 678 ล้านคนทั่วโลก ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงกว่า 1,800,000 คน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนน้ํำสะอาด และสุขอนามัยที่ไม่เหมาะสม ในจํานวนนี้มีเด็กที่มีอายุต่ํ่ากว่าห้าขวบเป็นจํานวนกว่า 760,000 คน ประชากรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ประมาณ 83% อาศัยอยู่ในพื้นที่ธุระกันดาร ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีวิธีการบําบัดน้ําดื่มที่จุดใช้งาน (point-of-use water treatment) ที่ราคาไม่แพง ใช้งานง่าย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคดี และเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ธุระกันดาร ผลที่เกิดขึ้น อุปกรณ์ที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทําลายเชื้อโรคในน้ํำของวิธีการ SODIS ได้เป็นอย่างมาก และใช้สามารถใช้เวลาได้น้อยลงเปลือเพียง 1 ใน 3 ของวิธีการปกติ นอกจากนี้อุปกรณ์ที่ได้พัฒนาขึ้นยังสามารถผลิตได้ง่าย ต้นทุนต่ํา ขนส่งสะดวก และ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน เหมาะสําหรับผู้ขาดแคลนน้ําดื่มสะอาดในที่ยากไร้   ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล Best paper award จากงานการประชุมวิชาการการออกแบบระดับนานาชาติ 8″ International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse […]

ฝาจุกสำหรับบรรจุภัณฑ์ของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน

ที่มาของโครงการ กล่องหรือขวดบรรจุภัณฑ์สําหรับของเหลว เช่น กล่องนม กล่องน้ําผลไม้ ขวดน้ํามัน ที่มีปริมาตรบรรจุตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป มักจะมีฝาจุกทั้งแบบฝาเกลียว (screw cap) และแบบไม่มีเกลียว (flip top cap) เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานคือเมื่อเปิดแล้วสามารถ ปิดฝาได้เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก ข้อเสียของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ คือฝาจุกมักจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดบรรจุภัณฑ์ ด้วยเหตุผลทางด้านต้นทุนเป็นหลัก ทําให้ผู้บริโภคมักประสบกับปัญหาการกระฉอกของของเหลวในระหว่างริน โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ของการริน หรือกระทั่งเมื่อรินไประยะหนึ่งแต่ภายในบรรจุภัณฑ์ ยังคงมีของเหลวในปริมาณมากอยู่ ในกรณีของบรรจุภัณฑ์ของเหลวขนาดใหญ่ เช่น แกลลอน น้ํามันเครื่อง พบว่าการสําลักในระหว่างรินส่งผลให้เกิดปัญหาที่รุนแรงกว่าตามมาได้เช่น เมื่อเทน้ำมันเครื่องและเกิดการกระเด็นของน้ํามันเครื่องไปยังบริเวณสีตัวถังรถหรือบริเวณอื่นๆ ก็จะส่งผลที่รุนแรงกว่าปัญหาความสกปรกของพื้นผิวที่เกิดขึ้นหรือในกรณีของสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่าง หรือยาฆ่าแมลง การกระเด็นของเคมีเหล่านี้ ย่อมก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังหรืออาจทําอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้นหากสามารถรินของเหลวอันตรายเหล่านี้ได้อย่างแม่นยํา ไม่เกิดการสําลัก กระเด็น หรือกระฉอก    ก็จะช่วยให้การทํางานกับสารอันตรายเหล่านี้มีความปลอดภัยขึ้นได้ รายละเอียดโครงการ ฝาจุกสําหรับบรรจุภัณฑ์ของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสําลักในระหว่างริน เป็นฝาจุกที่ได้รับการออกแบบมาโดยคํานึงถึงหลักพลศาสตร์ของไหล (Fluid dynamics) เพื่อให้นำอากาศจากภายนอกผ่านฝาจุกซึ่งมีโพรงให้อากาศไหลผ่านเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการออกแบบที่เรียบง่ายไม่มีส่วนที่เป็นท่อยื่นยาวหรือโครงสร้างซับซ้อน ทําให้สามารถขึ้นรูปได้ง่ายโดยกระบวนการฉีดพลาสติก และเมื่อแม่พิมพ์ที่ใช้ฉีดขึ้นรูปมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ก็จะทําให้ต้นทุนการผลิตต่ํากว่าฝาจุกกันสําลักแบบอื่นๆ ซึ่งส่วนมากจะมีลักษณะเป็นท่อยาวเชื่อมต่ออยู่กับตัวฝาจุกในลักษณะต่างๆ และทําหน้าที่เป็นตัวส่งผ่านอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในบรรจุภัณฑ์ การที่  ฝาจุกกันสําลักส่วนใหญ่มีลักษณะ […]

1 12 13 14 15 16
Scroll Up