ผลงานแนะนำ

ผลงานวิจัยเอ็มเทครับรางวัลระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ทีมวิจัยเอ็มเทค รับรางวัล The Best Paper Award
ดร. อัศสฎาวุฒิ ปาทาคำ ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
นายมนภาส มรกฎจินดา ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
น.ส. นาตยา ต่อแสงธรรม ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ดร. เรืองเดช ธงศรี ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
น.ส. เพ็ญนภา ผิวอ้วน สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
น.ส. วราพร วงค์คำผุย สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
น.ส. เพ็ญพิชชา กาญจนพัฒน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทีมวิจัยเอ็มเทค รับรางวัล The Best Paper Award

ทีมวิจัยเอ็มเทค รับรางวัล The Best Paper Award
ดร. อัศสฎาวุฒิ ปาทาคำ ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
นายมนภาส มรกฎจินดา ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
น.ส. นาตยา ต่อแสงธรรม ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ดร. เรืองเดช ธงศรี ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
น.ส. เพ็ญนภา ผิวอ้วน สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
น.ส. วราพร วงค์คำผุย สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
น.ส. เพ็ญพิชชา กาญจนพัฒน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1 2 3
Scroll Up