กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง

ภารกิจ บทบาท

วิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตนวัตกรรมเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาของอุตสาหกรรมยางไทยและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางไทย เพื่อให้อุตสาหกรรมยางไทยสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

ความสามารถทางเทคโนโลยี

• การพัฒนายางคอมพาวด์ (Rubber Compounding)
• การออกแบบและวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม ( Engineering Design and Analysis)
• เทคโนโลยีน้ำยาง (Latex Technology)

ตัวอย่างผลงาน

• เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการนำยางของเสียในโรงงานผลิตน้ำยางข้นกลับมาใช้ใหม่ (GRASS Technology)
• เทคโนโลยีสารรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย (TAPS Technology)
• เทคโนโลยีการพัฒนายางล้อรถประหยัดพลังงาน (Energy-saving Tyres Technology)

แผนงานสำคัญในอนาคต

• การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยลำอิเล็กตรอน (Development of Electron-beam Vulcanised Natural Rubber Latex Technology)
• การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบยางล้อรถ (Tyre Design Technology)
• การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางแท่งคุณภาพสูงระดับชุมชน (Development of Small-scale Production Technology for Standard Thai Rubber)

ติดต่อหน่วยวิจัย

คุณเนตรชนก ปิยฤทธิพงศ์ นักวิเคราะห์
Email : netchanp@mtec.or.th
โทรศัพท์ : 025646500 ext. 4301

ทีมวิจัยในกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง

ทีมวิจัยวัสดุยางและการขึ้นรูปขั้นสูง

ทีมวิจัยวัสดุยางและการขึ้นรูปขั้นสูง

Click Here

ทีมวิจัยการผสมยางและ
การแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม

ทีมวิจัยการผสมยางและ
การแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม

Click Here
Scroll Up