ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง

ห้องปฏิบัติการวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับยางพารา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการผลิต การลดต้นทุน การพัฒนาเครื่องจักร ตั้งแต่ขั้นน้ำยางสด การแปรรูปกลางน้ำ (ยางก้อนถ้วย ยางแผ่น ยางแท่ง น้ำยางข้น) ผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง รวมทั้งยางที่มีส่วนผสมของยางและยางสังเคราะห์ ยางเกรดพิเศษ การพัฒนาสารเคมีที่ใช้กับยางที่มีความปลอดภัยสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งาน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการผลิตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน โดยผ่านการเชื่อมโยงตั้งแต่หน่วยชุมชุนจนจึงภาคอุตสหกรรมร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก สวทช.

ขอบเขตงาน

น้ำยางสด น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางดิบ สารรักษาสภาพ กาวจากยางธรรมชาติ เทคโนโลยการแปรรูปกลางน้ำ เทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์จากน้ำยางที่มีคุณภาพดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้นทุนต่ำ

  • เทคโนโลยีสารรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย (TAPS & ThEP Technology)
  • เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการนำยางของเสียในโรงงาน ผลิตน้ำยางข้นกลับมาใช้ใหม่ (GRASS Technology)
  • เทคโนโลยีการผลิตยางแท่งแบบรวดเร็วและสม่ำเสมอด้วยเทคนิคการใช้เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ (TEX Technology)
  • เทคโนโลยีการผลิตยางเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติ (TPNR Technology)

แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. การปฏิรูปการผลิตน้ำยางและผลิตภัณฑ์น้ำยาง (ฉวีวรรณ คงแก้ว)
2. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสุขภาพและการแพทย์ (พร้อมศักดิ์ สงวนธรรมรงค์)
3. การปฏิรูปกระบวนการผลิตยางแห้งด้วยระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (ภูริพงศ์ วรรณวิไล)
4. การพัฒนายางมาสเตอร์แบทมาตรฐาน (ปิยะดา สุวรรณดิษฐกุล)
5. ยางเพื่อการยึดติด (ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต)
6. นวัตกรรมยางเพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์สามมิติ (ภาสรี เล้ากิจเจริญ)
7. การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยียางพารา (ทิพย์จักร ณ ลำปาง)
8. การเลือกใช้พันธุ์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ (ชญานุตม์ โฆษิตานนท์)

ภูริพงศ์ วรรณวิไล
โทร. 02-5646500 ต่อ 4036
โทรสาร 02-5646401
E-mail puriponw@mtec.or.th

Scroll Up