ห้องปฎิบัติการวิศวกรรมยาง

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยาง มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับยางพารา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากยางแผ่นหรือยางแท่ง ด้วยการพัฒนาสูตรเคมียาง การวิเคราะห์ทดสอบ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพ ผลิตภาพ และลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ยั่งยื่น มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการเชื่อมโยงกับเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอก สวทช.

การออกสูตรเคมียาง การผสมเคมียาง สารเคมียางจากธรรมชาติ การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ ยางล้อ ยางเพื่อการจราจร ยางสำหรับยุทธภัณฑ์ ยางเพื่อการตกแต่งบ้านและสวน ยางเพื่อการใช้งานทางการเกษตร

 • ยางถอนขนไก่
 • คลัปปิ้งยางสำหรับเรือตรวจการณ์
 • ปะเก็นยางธรรมชาติสำหรับอุดรอยต่อผนังคอนกรีตกึ่งสำเร็จรูป
 • แผ่นเกราะเสริมป้องกันกระสุน
 • ยางล้อตันประหยัดพลังงาน
 • ยางล้อตันสมรรถนะสูง
 • สูตรเคมียางสำหรับยางล้อประหยัดพลังงานและยึดเกาะถนนเปียกได้ดี
 • แผ่นยางรองรางรถไฟ
 • Grommet ร้อยสายไฟประตูรถยนต์
 • Grommet ร้อยสายไฟในห้องเครื่องรถยนต์
 • ยางซีล (seal) ข้อต่อสายไฟรถยนต์
 • ยางหุ้มสวิทช์ควบคุมความดันน้ำมันรถจักรยานยนต์

แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. ยางเพื่อการพัฒนากองทัพไทย (พงษ์ธร แซ่อุย)
2. ยางล้อสมรรถนะสูง (ไพโรจน์ จิตรธรรม)
3. ยางล้อตันสมรรถนะสูง (วุฒิชัย ไทยเจริญ)
4. ยางสำหรับ extreme condition (ณัฐนันท์ ศุภดล)
5. ยางล้อรถยนต์ไฟฟ้า (ภุชงค์ ทับทอง)
6. ยางเพื่อการตกแต่งบ้านและสวน (กรรณิกา หัตถะปะนิตย์)
7. ยางกันกระแทกสำหรับทางโค้งเพื่อความปลอดภัย (อุทัย เทพสุวรรณ)
8. ยางกับการดูแลสิ่งแวดล้อม (วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ)

กรรณิกา หัตถะปะนิตย์
โทรศัพท์ 0 2441 9816-20 ต่อ 1222
โทรสาร 0 2441 9378
E-mail: kannikh@mtec.or.th

Scroll Up