“เอ็มเทคเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญสามารถสนับสนุนและดำเนินงานวิจัย อาทิ ด้านการออกแบบวิศวกรรม โพลิเมอร์ ยาง และการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุร่วมกับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงถือเป็นโอกาสที่ดีหากได้ร่วมงานวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการพัฒนาและออกแบบงานวิศวกรรมต่อไป”

พรทิพย์  ตาบโกศัย

วิศวกรวิจัยและพัฒนา

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำมานานกว่า 30 ปี ในการผลิตชุดสายไฟ สายเคเบิล ขั้วต่อ อุปกรณ์เชื่อมต่อ และเทปพีวีซี สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริษัทมีความภูมิใจที่ได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเกินความคาดหวังของลูกค้า และส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลาในราคาที่น่าพึงพอใจ พร้อมทั้งมีบริการหลังการขายอีกด้วย

คุณพรทิพย์ ตาบโกศัย วิศวกรวิจัยและพัฒนา เล่าถึงที่มาของการขอรับบริการฝึกอบรมกับเอ็มเทคว่า

“เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI (The Board of Investment of Thailand) มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Skill, Technology & Innovation – STI) ของผู้ประกอบการ บริษัทฯ จึงกำหนดการลงทุนตามมาตรฐานของ STI โดยต้องการพัฒนาองค์กรและสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบและการวิเคราะห์ปัญหาด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม (Computer Aided Engineering, CAE) ให้สามารถพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบในชุดสายไฟ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาเชิงวิศวกรรม เพื่อลดต้นทุนโดยไม่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานภายนอก และลดปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ”

“บริษัทฯ เห็นว่าเอ็มเทคมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ได้ จึงร่วมกันออกแบบหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้านคอมพิวเตอร์ช่วยในงานทางวิศวกรรมปีที่ 1 และปีที่ 2 หลังการอบรม บุคลากรของบริษัทฯสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติและพฤติกรรมการเสียรูปของผลิตภัณฑ์ไปใช้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งยังแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่เกี่ยวกับคุณภาพของชิ้นงาน และกระบวนการผลิตได้อีกด้วย” คุณพรทิพย์กล่าว

นอกจากการรับบริการด้านฝึกอบรมแล้ว บริษัทฯ ยังส่งชิ้นงานมาทดสอบสมบัติของวัสดุสำหรับใช้เป็นข้อมูลในงานวิจัย รวมทั้งยังมีโครงการร่วมวิจัยด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อีก 3 โครงการ

คุณพรทิพย์กล่าวเสริมว่า “เอ็มเทคเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญสามารถสนับสนุนและดำเนินงานวิจัย อาทิ ด้านการออกแบบวิศวกรรม โพลิเมอร์ ยาง และการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุร่วมกับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงถือเป็นโอกาสที่ดีหากได้ร่วมงานวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการพัฒนาและออกแบบงานวิศวกรรมต่อไป”

Scroll Up