“บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) สนใจที่จะทำงานร่วมกับเอ็มเทคต่อไป และจะช่วยเผยแพร่ความสำเร็จตลอดจนความสามารถของนักวิจัยไทยที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนไปยังหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ด้วย”

ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานการคมนาคมของประเทศ ตลอดระยะเวลา 39 ปี บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินงานโดยใช้นวัตกรรมและมุ่งเน้นประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ “เราคือผู้นำในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจร และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มุ่งมั่นสู่การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ได้ 6 ล้านตัน ใน 5 ทวีปหลักภายใน พ.ศ.2563 และให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน”

คุณชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตแอสฟัลต์รายใหญ่ในประเทศไทยและเอเซีย ดำเนินการผลิตยางมะตอย ตามนโยบายสนับสนุนการใช้ยางพาราของภาครัฐ โดยคุณลักษณะตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง ให้ส่วนผสมของแอสฟัลต์เพื่อการทำถนนต้องประกอบด้วยน้ำยางข้น”

“อย่างไรก็ดี การใช้น้ำยางข้นปกติก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิต เนื่องจากบริษัทต้องนำน้ำยางข้นมาผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 140-160 องศาเซลเซียส เพื่อผสมแอสฟัลต์และสารเติมแต่ง ในขั้นตอนนี้แอมโมเนียในน้ำยางจะระเหยออกมาเป็นจำนวนมากในครั้งเดียว ส่งผลให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็น อีกทั้งแอมโมเนียที่ระเหยออกมา ยังมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ทำให้อุปกรณ์ในการผลิตเกิดการสึกหรอเร็วกว่ากำหนดมาก”

“บริษัทฯ ลงทุนสร้างถังบำบัดราคาสูงเพราะต้องการลดกลิ่นแอมโมเนียและกำจัดออกโดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อม และลดกำลังการผลิตต่อวันลงก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เนื่องจากบริษัทฯเป็นเพียงผู้ใช้น้ำยางข้นและถึงแม้จะสนใจผลิตภัณฑ์ที่เอ็มเทคพัฒนาขึ้นแต่ก็ยังไม่มีผู้ผลิต”

“ทีมวิจัยของเอ็มเทคจึงช่วยดำเนินการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตน้ำยางข้นเพื่อช่วยรับถ่ายทอดสูตรในการผลิต ทำให้บริษัทผู้ผลิตน้ำยางข้น ได้สัญญารับซื้อน้ำยางข้นแอมโมเนียต่ำมาก จากบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด เป็นระยะเวลา 3 ปี”

คุณชัยวัฒน์ กล่าวถึงประโยชน์ด้านอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ได้แก่

  1. บริษัทสามารถรับซื้อน้ำยางที่มีค่ากรดไขมันระเหยสูงเพื่อนำมาผลิตได้เพิ่มขึ้น และได้ช่วยเหลือชาวสวนให้ขายน้ำยางสดได้เพิ่มมากขึ้น กล่าวคือได้มีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการบริโภคยางพาราในประเทศให้มากขึ้น
  2. น้ำยางแอมโมเนียต่ำมากของเอ็มเทค เป็นสูตรที่ไม่ต้องหมักทิ้งไว้ 21 วัน เพื่อเพิ่มค่าความเสถียร (Mechanical Stability Time, MST) จึงสามารถขายออกได้โดยไม่ต้องเก็บสต็อกสินค้า

บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) และสามารถคว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ อันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและการตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน รวมไปถึงชุมชนรอบข้างอันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณชัยวัฒน์ กล่าวปิดท้ายว่า “บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) สนใจที่จะทำงานร่วมกับเอ็มเทคต่อไป และจะช่วยเผยแพร่ความสำเร็จตลอดจนความสามารถของนักวิจัยไทยที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนไปยังหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ด้วย”

Scroll Up