Songpol Nuangkajorn-500x500

“นักวิจัยของเอ็มเทคเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้งานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหายได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน”

ทรงพล เนื่องขจร

ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจหลักของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) คือ โรงกลั่น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ  วิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นงาน อุปกรณ์ และเครื่องจักร ทั้งที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและการใช้งานภายในโรงกลั่น เพื่อให้การทำงานมีเสถียรภาพต่อเนื่อง

“นักวิจัยของเอ็มเทคเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้งานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหายได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน” นายทรงพล เนื่องขจร เกริ่นและเสริมว่า

“ทั้งยังช่วยประเมินปริมาณงานซ่อมบำรุงตามความเหมาะสมของระยะเวลาและแผนงานที่วางไว้ในแต่ละปี ทำให้สามารถจัดแผนงาน ติดตามตรวจสอบ และซ่อมบำรุงได้อย่างเป็นระบบ  ติดตามงานได้โดยสะดวก และลดโอกาสที่จะมองข้ามปัญหาความเสี่ยงต่างๆ ภายในโรงกลั่นได้มากขึ้น ป้องกันการเกิดปัญหาและความเสียหายซ้ำในอนาคต จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของพนักงานระหว่างปฏิบัติงาน และลดผลกระทบหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง”

นายทรงพลยังกล่าวว่า “การจัดสัมมนาและการจัดฝึกอบรมของเอ็มเทคมีประโยชน์มาก เพราะช่วยเพิ่มขีดความสามารถเชิงลึกด้านการวิเคราะห์ความเสียหายและวัสดุศาสตร์ให้แก่พนักงานของบริษัท ทำให้พนักงานนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง ทั้งการวิเคราะห์ความเสียหายเบื้องต้น การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ นำไปสู่วิธีการป้องกันอย่างถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกับโรงกลั่น ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  และสร้างความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงให้แก่องค์กรอีกด้วย”

ส่วนคำแนะนำสำหรับเอ็มเทค นายทรงพลเสนอว่า “ถ้านักวิจัยและนักวิเคราะห์เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้รูปแบบของความเสียหายของอุตสาหกรรมให้หลากหลายก็จะเป็นประโยชน์ในวงกว้าง ส่วนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ หากเพิ่มความรวดเร็วก็จะช่วยให้อุตสาหกรรมนำผลวิเคราะห์มาแก้ไขได้อย่างถูกต้องทันท่วงที โดยภาพรวม เอ็มเทคน่าจะเป็นศูนย์กลางประสานงานเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ควรมีการรวมรวมผลงานทางวิชาการและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่เข้าถึงง่าย เช่น เว็บไชต์ หรือ แอพพลิเคชั่น รวมถึง เพิ่มความร่วมมือกับอุตสาหกรรมในงานวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

Scroll Up