“ห้องปฏิบัติการของเอ็มเทคใช้เทคนิคที่มีความสอดคล้องหรือเทียบเคียงอ้างอิงตามมาตรฐานสากล จึงช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ”

ดร.อรพินท์ เกตุรัตนกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความยั่งยืน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ไออาร์พีซีเป็นพันธมิตรกับ สวทช. มายาวนาน มีความร่วมมือในหลายด้าน ได้แก่ การใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบ การร่วมโครงการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรที่เป็นนักวิจัย เป็นต้น

ดร.อรพินท์ กล่าวถึงบริการวิเคราะห์ทดสอบว่า “ห้องปฏิบัติการของเอ็มเทคใช้เทคนิคที่มีความสอดคล้องหรือเทียบเคียงอ้างอิงตามมาตรฐานสากล จึงช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ ทำให้บริษัทสามารถจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าได้อย่างมั่นใจ”

โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการร่วมกันมีหลายโครงการ อาทิ “โครงการพัฒนาวัสดุคาร์บอนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของการผลิตแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน ซึ่งเป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลงและน้ำหนักเบา มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งยังมีความพยายามนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น ด้านการทหาร เทคโนโลยีอวกาศ รวมทั้งการไฟฟ้าและสาธารณูปโภค” ดร.อรพินท์ ยกตัวอย่าง

“ไออาร์พีซียังได้ร่วมกับเอ็มเทคศึกษาวิธีวิเคราะห์คุณสมบัติของพลาสติไซเซอร์ (น้ำมันยาง) เพื่อให้ได้สมบัติที่สอดรับตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดของสหภาพยุโรป  ตลอดจนพัฒนาสารเติมแต่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในครัวเรือนหรือสุขภัณฑ์ต่างๆ มีพื้นผิวที่ยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย ทำให้ใช้งานได้อย่างถูกสุขลักษณะ” ดร.อรพินท์กล่าวเสริม

ไออาร์พีซียังเพิ่มโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร ด้วยการสนับสนุนนักวิจัยให้เข้าร่วมการอบรม-สัมมนาต่างๆ  เช่น โครงการ JAMP และโครงการ Analytical Method Validation  เพื่อเสริมสร้างคลังสมอง ตอบสนองทั้งนโยบายระดับประเทศ และเส้นทางการพัฒนาแผนกลยุทธ์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ พร้อมกันไปด้วย

Scroll Up