การศึกษา

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

• ปี 2557 – ปัจจุบัน นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

“เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่ง ที่ช่วยให้เศรษฐกิจเติบโต
แต่ไม่สามารถทดแทนนโยบายระดับชาติได้”

ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู

นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

10 อุตสาหกรรมเป้าหมายกับการยกระดับประเทศ

เอกสารการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 [1] ระบุว่า ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve) ได้ 2 รูปแบบ คือ First S-curve ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต การลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง

อย่างไรก็ตาม กลุ่มอุตสาหกรรมในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา S-curve ในรูปแบบที่ 2 คือ New S-curve ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมอนาคตเหล่านี้จะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (new growth engines) ของประเทศ

ทั้งนี้ การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมจะสามารถเพิ่มรายได้ของประชากรได้ประมาณร้อยละ 70 จากเป้าหมาย ส่วนอีกร้อยละ 30 จะมาจากอุตสาหกรรมใหม่

10 อุตสาหกรรมป้าหมายเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยในอนาคต

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าว จึงมอบ
หมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไปพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่อจัดทำ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง เป็นมาตรการทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการสนับสนุนเงินทุน ประกอบด้วย

1) มาตรการสนับสนุนในภาพรวม

2) มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์ยานยนต์สมัยใหม่ (Next–Generation Automotive)

3) มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)

4) มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์หุ่นยนต์ (Robotics)

5) มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์การบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)

นโยบายนี้ ในมุมมองของ ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู นักเศรษฐศาสตร์ และนักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เป็นอย่างไร ผู้สนใจสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่ วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 81

 
Scroll Up