Jaruk-500x481

“คิดอะไรไม่ออก ให้บอกเอ็มเทค”

จารึก เฮงรัศมี

ที่ปรึกษาสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีความร่วมมือกับเอ็มเทคมานานกว่า 10 ปี โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารพิษและสารต้องห้ามให้สอดคล้องตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) REACH (Registration Evaluation and Authorization of Chemicals) และ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) เป็นต้น

“สถาบันไฟฟ้าฯ มีความเห็นว่าเอ็มเทคสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างครบวงจร และเกินความคาดหมายมาก ทั้งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี จนมีคำพูดติดปากว่า ‘คิดอะไรไม่ออก ให้บอกเอ็มเทค’” นายจารึก เฮงรัศมี อดีตผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกริ่นนำ

สถาบันไฟฟ้าฯ ยังแสดงความชื่นชมทีมวิจัยของเอ็มเทค โดยเฉพาะ ดร. นุจรินทร์ รามัญกุล ซึ่งมีความคิดริเริ่ม ทำงานแบบเชิงรุก คิดรอบด้านครบทุกมิติ ที่สำคัญคือ ลงมือทำกิจกรรมต่างๆ อย่างทุ่มเท โดยเฉพาะการจัดตั้งเครือข่ายสมัครใจ ThaiRoHS ทำให้สมาชิกได้ปรึกษากัน แลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา

“ทีมงานของเอ็มเทคไม่เพียงแค่แปลกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ แต่ยังช่วยตีความ อธิบาย และยกตัวอย่างประกอบ อีกทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำในตัวบทของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง” นายจารึก กล่าวเสริม

สำหรับคำแนะนำสำหรับเอ็มเทค อดีตผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กล่าวว่า “อยากฝากให้เอ็มเทคกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ให้แน่นอนและชัดเจน หากเอ็มเทคต้องการชูประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ก็ขอให้เอ็มเทคบรรจุประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก จากนั้นก็สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรให้เต็มที่”

Scroll Up