“สหกรณ์ฯ เชื่อมั่นว่างานวิจัยขอ’เอ็มเทคใช้งานได้จริง มีประโยชน์ และตอบสนองทางด้านธุรกิจได้”

สุนันท์ คิดรอบ

ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน สมาชิกมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำกิจกรรมด้านสหกรณ์การเกษตรร่วมกัน ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้สร้างโรงสกัดน้ำมันปาล์มระดับชุมชน ขนาดกำลังการผลิต 4.5 ตันทะลายต่อชั่วโมง ใช้เทคโนโลยีการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำของเอ็มเทค

“ผลงานวิจัยที่เอ็มเทคได้พัฒนาขึ้นมีประโยชน์อย่างมากต่อภาคเกษตรกรรม รวมทั้งตัวเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันโดยตรง เนื่องจากโรงสกัดน้ำมันปาล์มแบบนี้ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนได้ มีขนาดเหมาะกับความต้องการใช้งาน และดูแลได้โดยวิศวกรที่เป็นคนในชุมชน” คุณสุนันท์กล่าว และเสริมว่า

การที่สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าของโรงสกัดน้ำมันส่งผลดีต่อสมาชิกและเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่อาศัยอยู่ในชุมชน เพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งวัตถุดิบทะลายปาล์มน้ำมันที่ตัดออกมาจากสวน ได้ขายผลผลิตในราคาที่ยุติธรรม และยกระดับราคาการรับซื้อทะลายปาล์มน้ำมัน ทำให้เกิดแรงกระตุ้นและการพัฒนาของผู้เกี่ยวข้องในสายโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรต้นน้ำ ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูก ผู้ตัดทะลาย และผู้รับซื้อทะลายปาล์มน้ำมัน นอกจากนี้ยังส่งผลให้มีการเพิ่มมูลค่าและผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ปลูกขั้นต้น ก่อนส่งออกไปจำหน่ายนอกพื้นที่ในรูปน้ำมันปาล์มดิบ

“สหกรณ์ฯ ได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำเชิงเทคนิคจากเอ็มเทคอย่างสม่ำเสมอ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์ม และพบว่าเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำมีข้อผิดพลาดน้อยมาก ทำให้สหกรณ์ฯ เชื่อมั่นว่างานวิจัยของเอ็มเทคใช้งานได้จริง มีประโยชน์ และตอบสนองทางด้านธุรกิจได้” คุณสุนันท์กล่าวเสริม

เมื่อสอบถามถึงความต้องการอื่นๆ เพิ่มเติม คุณสุนันท์ตอบว่า “เอ็มเทคควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการ เช่น แยกสารมูลค่าสูงออกจากน้ำมันปาล์มดิบสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และอาจพัฒนาเทคโนโลยีกะเทาะเมล็ดในปาล์มน้ำมันแบบแห้ง ซึ่งจะทำให้สหกรณ์ฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน”

นอกจากนี้ “เอ็มเทคอาจช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ เช่น พัฒนากระบวนการบ่มทะลายปาล์มที่ใช้เวลาน้อยลง แต่ยังคงสามารถแยกผลปาล์มออกจากทะลายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง พัฒนาวิธีการที่ช่วยลดการสูญเสียน้ำมันปาล์มดิบจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ และพัฒนาวิธีแยกน้ำมันตกค้างออกจากกากปาล์มน้ำมันที่เหลือจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม เป็นต้น”

Scroll Up