“กิจกรรมที่เอ็มเทคดำเนินการอยู่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยางของประเทศ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางได้เป็นอย่างดี”

บุญหาญ อู่อุดมยิ่ง

รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

จากการได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเอ็มเทคมาเป็นเวลานาน นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง มีความเห็นว่ากิจกรรมที่เอ็มเทคดำเนินการอยู่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยางของประเทศ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางได้เป็นอย่างดี อาทิ งานสัมมนาและฝึกอบรม ช่วยพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมด้านยาง งานบริการวิเคราะห์ทดสอบ ช่วยให้อุตสาหกรรมได้เรียนรู้ข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมา และสามารถนำผลที่ได้ไปใช้พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป  

เมื่อบุคลากรของอุตสาหกรรมมีความรู้ความสามารถมากขึ้น และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี เพราะมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้อุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้ดีมากขึ้น

“อยากให้เอ็มเทคเพิ่มกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยางล้อ ด้วยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านยางล้อที่เกษียณจากบริษัทยางล้อชั้นนำมาเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้การอบรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมยางล้อและบุคลากรของเอ็มเทคเอง” นายบุญหาญ แนะนำ

“อีกกิจกรรมหนึ่งที่ขอเสนอไว้คือ การสนับสนุนให้บุคลากรของเอ็มเทคไปศึกษาหลักสูตรยางล้อในสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญสูง เช่น Standard Testing lab ในสหรัฐอเมริกา โดยอุตสาหกรรมเองก็อาจสนับสนุนบุคลากรของตนเองให้ไปด้วย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านยางล้อให้กับประเทศ” นายบุญหาญ กล่าวเสริม

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว เอ็มเทคอาจเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมโดยการเข้าไปร่วมประชุมประจำเดือนของสมาคม สภาอุตสาหกรรม ชมรมต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และอาจจะได้รับแนวความคิดหรือโจทย์ใหม่ๆ จากการประชุมต่างๆ อีกด้วย

Scroll Up