การทดสอบสมบัติทางไฟฟ้า

สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุที่สำคัญในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความเป็นฉนวน การเก็บประจุไฟฟ้า การคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า สมบัติเหล่านี้มีผลต่อสมรรถนะและความปลอดภัยในการใช้งาน

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคนิคนี้ เช่น อุตสาหกรรมสี สารเคลือบ และเคมีภัณฑ์

a) เครื่องทดสอบสภาพความต้านทานไฟฟ้า (resistivity) สามารถทดสอบได้ทั้งพื้นผิวและปริมาตร
b) เครื่องทดสอบค่าคงที่ไดอิเล็กตริก (dielectric constant)
c) เครื่องทดสอบความคงทนไดอิเล็กตริก (dielectric strength)

 

• ทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้า
• ตรวจวัดการเก็บประจุไฟฟ้า
• ทดสอบความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินการทดสอบ การเตรียมตัวอย่าง รวมทั้งค่าบริการทดสอบ
2. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ส่งตัวอย่าง ชำระค่าบริการ

งานบริการลูกค้า โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4108-4111
งานทดสอบสมบัติทดสอบไฟฟ้า โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4133
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 114 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

Scroll Up