เทคนิควิเคราะห์ทางชีวภาพสำหรับวัสดุ

เทคนิคการวิเคราะห์สมบัติทางชีวภาพของวัสดุที่เอ็มเทคสามารถดำเนินการได้ ได้แก่ การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ (cytotoxicity testing) และการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ (antimicrobial testing) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคนิคนี้ ได้แก่ พลาสติกและโลหะ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เซรามิกและวัสดุก่อสร้าง สี สารเคลือบ เคมีภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการแพทย์

• วิเคราะห์ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณด้วยวิธี Indirect method : (Based on ISO 10993-5)
• วิเคราะห์ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ด้วยวิธีทดสอบชิ้นงานโดยตรงด้วยเซลล์เนื้อเยื่อ (Direct contact method -In house method)
• วิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธีมาตรฐาน ต่างๆ ดังนี้

o JIS Z 2801, ISO 22196, ASTM E 2149 และ AATCC 100 – Textile (เชิงปริมาณ)
o AATCC 147 – Textile (เชิงคุณภาพ)

• ทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื้อรา ด้วยมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

o ASTM G21 และ JIS Z 2911 (เชิงคุณภาพ)
o AATCC 30 part III Antifungal test – Textile (เชิงคุณภาพ)

• วิเคราะห์ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์สำหรับชิ้นงานวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ด้วยวิธีมาตรฐานและวิธีที่พัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการ ทั้งยังใช้วิธีวิเคราะห์เชิงจุลภาคร่วมประเมินผลด้วย
• วิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์วัสดุประเภทต่างๆ เช่น โพลิเมอร์ เซรามิก โลหะ คอนกรีต เป็นต้น โดยใช้วิธีทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยวิธีมาตรฐาน
• ให้ความรู้และคำแนะนำด้านการวิเคราะห์เชิงชีวภาพสำหรับวัสดุ เพื่อสามารถเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ทดสอบที่มีประสิทธิผลตรงกับวัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน

1. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินการทดสอบ การเตรียมตัวอย่าง รวมทั้งค่าบริการทดสอบ
2. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ส่งตัวอย่าง ชำระค่าบริการ

คุณวัชรา โชควิวัฒน (Cyotoxicity) และ คุณรวีวรรณ พันธ์ศรี (Microbial Testing)
โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4465
อีเมล: watcharc@mtec.or.th และ raweewap@mtec.or.th

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 114 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

Scroll Up