การทดสอบสมบัติทางกล

สมบัติทางกลมีความสำคัญต่อการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานภายใต้สภาวะการรับแรงในรูปแบบต่างๆ เช่น แรงดึง แรงกระแทก หรือแรงที่มากระทำซ้ำๆ เป็นต้น ผลการทดสอบสมบัติทางกลจึงใช้ในการควบคุมคุณภาพ การเปรียบเทียบ การเลือกใช้วัสดุ การคำนวณออกแบบ การทำนายประสิทธิภาพในการใช้งานจริง และเป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคนิคนี้ ได้แก่ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เซรามิก วัสดุก่อสร้าง ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก โลหะ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เกษตร และอาหาร

 • เครื่องทดสอบแบบอเนกประสงค์

a) Instron 55R4502, Static Type, Load cell 100 N, 10 kN, Clip on Extensometer
b) Instron 8801, Dynamic Type, 100 kN, Clip on Extensometer
c) Instron 8872, Dynamic Type, 25 kN, Advanced Video Extensometer (Non-Contacting )

 • เครื่องทดสอบความแข็ง

a) Wilson Rockwell Hardness Tester
b) Anton Paar MHT-10, Micro Hardness, Load 1- 400 g, Vickers, Knoop
c) Instron- Shore Instruments, Type A and Type D

 • เครื่องทดสอบแรงกระแทก

a) Instron-Wolpert PW 30, Charpy Hammer @ 300 J (Metal)
b) Resil Impactor, Izod Hammer @ 1J, 2.75J, 7.5J, 11J, 15J, 22J, 25J Charpy Hammer @ 2J, 2.75J
c) Radmana – ITR 2000, Puncture test for plastic film, Transducer 7 J

 • เครื่องทดสอบแรงบิด

 • เครื่องมือและอุปกรณ์เตรียมชิ้นทดสอบ

a) อุปกรณ์ตัดชิ้นทดสอบแรงดึง (Die Cut)
b) เครื่องเตรียมรอยบากเพื่อทดสอบแรงกระแทกแบบ V- Notched สำหรับวัสดุโลหะ
c) เครื่องเตรียมรอยบากเพื่อทดสอบแรงกระแทกแบบ V- Notched สำหรับวัสดุพลาสติก

 • อุปกรณ์จับยึดชิ้นทดสอบเฉพาะงาน

a) ชิ้นส่วนยานยนต์ b) การยึดสกรูในเนื้อปูน c) ฝาล็อกถังน้ำมัน d) ชิ้นส่วนงานหล่อ e) ข้อต่อลวดสลิง f) มือดึงบนรถโดยสารและรถไฟฟ้า

 • ทดสอบความต้านทานแรงดึง ดัด กด และ บิด
 • ทดสอบความต้านทานแรงกระแทก
 • ทดสอบความแข็ง
 • วิเคราะห์ความหนาแน่น และความถ่วงจำเพาะ
 • ทดสอบการดูดซึมน้ำ
 • ออกแบบอุปกรณ์ในการจับยึดชิ้นทดสอบ ตามความต้องการของลูกค้า

1. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินการทดสอบ การเตรียมตัวอย่าง รวมทั้งค่าบริการทดสอบ
2. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ส่งตัวอย่าง ชำระค่าบริการ

งานบริการลูกค้า โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4108-4111
งานทดสอบสมบัติทดสอบทางกล โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4119
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 114 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

Scroll Up