เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
สเปกโทรสโกปี

นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี (NMR) เป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการวัดระดับพลังงานที่แตกต่างกันของนิวเคลียสที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็ก มีประโยชน์ในการศึกษาสูตรโครงสร้างทางเคมีและพลวัตของสาร

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคนิคนี้ ได้แก่ ยาง พลาสติก และ เคมีภัณฑ์

วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโครงสร้างหลักในตัวอย่างทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลว เช่น เม็ดพลาสติก ยางก้อน และเคมีภัณฑ์

1. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินการทดสอบ การเตรียมตัวอย่าง รวมทั้งค่าบริการทดสอบ
2. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ส่งตัวอย่าง ชำระค่าบริการ

งานบริการลูกค้า โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4108-4111
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 114 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

Scroll Up