เทคนิควิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของผง

ผงหมายถึง อนุภาคของแข็งที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ระดับซับไมครอนไปถึงขนาดใหญ่ระดับเซนติเมตร ขนาดที่หลากหลายของผงส่งผลต่อกระบวนการและสมบัติของวัสดุแตกต่างกันไป

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคนิคนี้ ได้แก่ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เซรามิกและวัสดุก่อสร้าง ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการแพทย์ และ เกษตรและอาหาร

Zetasizer Nano ZS, Malvern Instruments:

• วิเคราะห์ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคในระดับนาโนเมตร ช่วงตั้งแต่ 0.6–6,000 นาโนเมตร ด้วยเทคนิคการกระเจิงของแสงแบบพลวัต (dynamic light scattering technique)
• วิเคราะห์หาค่าศักย์ซีตาของอนุภาคในระดับคอลลอยด์ ด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟริซิส (electrophoresis technique)

Mastersizer 2000, Malvern Instruments:

• วิเคราะห์ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคในระดับไมครอน ช่วงตั้งแต่ 0.02–2,000 ไมโครเมตร ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของแสง (laser diffraction technique)

Viscometer DV II+, Brookfield Engineering Laboratories, Inc.

• วิเคราะห์หาความหนืดของอนุภาคที่อยู่ในของเหลว (cylinder rotational method)
ในช่วง 0.1-40,000 Pa.s สำหรับของเหลวที่มีปริมาตร 500 cm3 และ 0.25–500 Pa.s สำหรับของเหลวที่มีปริมาตร 8-13 cm3 โดยปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 25 °C ถึง 80 °C

ASAP 2460, Micromeritics Instrument Corporation
• วิเคราะห์หาพื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุได้ต่ำถึง 0.05 ตารางเมตรต่อกรัม
• วิเคราะห์ขนาดของรูพรุนในระดับ Micropore (น้อยกว่า 2 นาโนเมตร)
• ใช้เทคนิคการดูดซับก๊าซ (gas adsorption technique)

Autosorb-1C, Quantachrome Instruments
• วิเคราะห์หาพื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุได้ต่ำถึง 0.05 ตารางเมตรต่อกรัม
• วิเคราะห์ขนาดของรูพรุนในระดับ Micropore (น้อยกว่า 2 นาโนเมตร)
• ใช้เทคนิคการดูดซับก๊าซ (Gas Adsorption Technique)

Autosorb-1, Quantachrome Instruments
• วิเคราะห์หาพื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุได้ต่ำถึง 0.05 ตารางเมตรต่อกรัม
• วิเคราะห์ขนาดของรูพรุนในระดับ Mesopore (2–50 นาโนเมตร)
• ใช้เทคนิคการดูดซับก๊าซ (gas adsorption technique)

Ultrapycnometer1200e, Quantachrome Instruments
• วิเคราะห์ความหนาแน่นปรากฏของวัสดุทั้งในรูปของของแข็ง (ผงหรือชิ้นงาน) และของเหลว ซึ่งมีค่าความแม่นยำอยู่ที่ ±0.02%
• ใช้เทคนิคการแทนที่ด้วยก๊าซ (gas displacement technique)

• วิเคราะห์ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค
• วิเคราะห์พื้นที่ผิวจำเพาะและขนาดการกระจายตัวรูพรุนของอนุภาค
• วิเคราะห์ประจุบนผิวของอนุภาค
• วิเคราะห์ความหนาแน่นของอนุภาค
• วิเคราะห์หาความหนืดของตัวอย่างของเหลว

1. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินการทดสอบ การเตรียมตัวอย่าง รวมทั้งค่าบริการทดสอบ
2. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ส่งตัวอย่าง ชำระค่าบริการ

งานบริการลูกค้า โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4108-4111 และ 4151

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 114 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

Scroll Up