เทคนิคการวิเคราะห์
สมบัติทางความร้อนของวัสดุ

การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของวัสดุกับอุณหภูมิ ผลที่ได้บ่งชี้ถึงเสถียรภาพทางความร้อน เสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และลักษณะการผ่านกระบวนการทางความร้อนของวัสดุ

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคนิคนี้ ได้แก่ ยานยนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เซรามิกและวัสดุก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ สี สารเคลือบ และเคมีภัณฑ์ พลาสติกและโลหะ และเกษตรและอาหาร

a) Thermogravimetric Analyzer (TGA), Mettler Toledo: TGA2

b) Dynamic Mechanical Analyzer, (DMA), Mettler Toledo: DMA/SDTA861e

c) Hot Disk Thermal Constant Analyzer (TCA), Hot Disk AB: TPS2500S

d) Thermomechanical Analyzer (TMA), Mettler Toledo: TMA/SDTA841e

e) Simultaneous Thermal Analyzer (STA), NETZSCH: STA449C Jupiter©

f) Differential Scanning Calorimeter (DSC), Mettler Toledo: DSC1

g) Differential Scanning Calorimeter (DSC), Mettler Toledo: DSC822e

h) Thermogravimetric Analyzer – Gas Chromatography/Mass Spectroscopy (TGA-GC/MS), Mettler Toledo: TGA2 Thermo Scientific: Trace 1300 GC Thermo Scientific: ISQ LT Single Quadrupole Mass Spectroscopy

• วิเคราะห์อุณหภูมิการเปลี่ยนสภาวะคล้ายแก้ว อุณหภูมิการหลอมเหลว และอุณหภูมิการเกิดผลึก
• ศึกษาความทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือเสถียรภาพทางความร้อน
• วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ความเป็นผลึกของพอลิเมอร์
• วิเคราะห์ค่าความจุความร้อนจำเพาะ
• ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางของตัวอย่างเทอร์โมเซ็ตติ้ง
• วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน
• ทดสอบค่าการนำความร้อน
• วิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์องค์ประกอบในตัวอย่าง
• วิเคราะห์ค่ามอดูลัสของตัวอย่าง

1. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินการทดสอบ การเตรียมตัวอย่าง รวมทั้งค่าบริการทดสอบ
2. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ส่งตัวอย่าง ชำระค่าบริการ

งานบริการลูกค้า โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4108-4111 และ 4151

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 114 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

Scroll Up