เทคนิคสเปกโทรสโกปีแบบสั่น

เทคนิคสเปกโตรสโกปีแบบสั่น ประกอบด้วยสองเทคนิคหลักคือ อินฟราเรด และรามานสเปกโทรสโกปี สำหรับศึกษาหมู่ฟังก์ชันที่มีอยู่ในโมเลกุล เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ และยืนยันโครงสร้างหลักทางเคมีของวัสดุทั้งที่มีขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กระดับไมโครเมตร

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคนิคนี้ ได้แก่ สิ่งทอ พลาสติก ผลิตภัณฑ์คาร์บอน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยาง บรรจุภัณฑ์ และกระดาษและสิ่งพิมพ์

• วิเคราะห์ชนิดของวัสดุทั้งที่เป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์
• วิเคราะห์ชนิดของสิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิวชิ้นงาน
• วิเคราะห์ชนิดของสารเคลือบโพลิเมอร์บนพื้นผิวชิ้นงาน
• วิเคราะห์การกระจายตัวของส่วนประกอบในวัสดุ

1. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินการทดสอบ การเตรียมตัวอย่าง รวมทั้งค่าบริการทดสอบ
2. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ส่งตัวอย่าง ชำระค่าบริการ

งานบริการลูกค้า โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4108-4111

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 114 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

Scroll Up