National metal and materials technology center visitor's Photos วันที่ : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน: 20 คน เวลา : 09:30-12:00 น.

Scroll Up