รางวัลและเกียรติยศ
ระดับชาติ
ประเภทผลงานวิจัย วิชาการ

โครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัล: SCRATCH TESTING FOR EVALUATE COHESIVE BOND STRENGTH OF THERMAL SPRAYED COATING
นักวิจัยเจ้าของผลงาน:
1.คุณหทัยพัฒน์ ค่อยประเสริฐ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2.ดร.ปนัดดา เช็พเพิร์ด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
3.คุณสิริณี ไทยวัฒนา
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ: Best Paper Award Oral Presentation
หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
ผู้มอบAssoc. Prof. Napat Watjanatepin
พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ The4th International Symposium of Fusion Science and Technologies
สถานที่.Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand วันที่ 12-16 January, 2015

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับGyeongsang National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้ชื่อ ISFTโดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่สี่โดยมีบริษัทชั้นนำทั้งในไทยและเกาหลีใต้ให้การสนับสนุน ผู้เข้าร่วมเสนอผลงานจากไทย เกาหลี จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ใต้หวัน ญี่ปุ่น เยอรมัน แคนนาดา ตรุกี ปากีสถาน บังคลาเทศ อเมริกา และรัสเซีย โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพและจัดงานในประเทศเจ้าภาพ มี peer review ผลงานวิจัยที่นำเสนอมีทั้งด้านพลังงาน พลังงานทดแทน วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกล เป็นต้น

การทดสอบแรงยึดเกาะของผิวเคลือบจากการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อนโดยทั่วไปใช้วิธี Pull-off test ตามมาตรฐาน ASTM C633 ซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากต้องนำเข้ากาวทดสอบจากต่างประเทศ การเตรียมชิ้นงานต้องมีความละเอียดและใช้เวลานานเนื่องจากต้องมีการอบที่ 190ºC เพื่อให้กาวพร้อมใช้งาน นอกจากนี้ pull-off test ไม่สามารถดึงทดสอบผิวเคลือบเซรามิกส์และผิวเคลือบจากเทคนิค HVOF นักวิจัยบางกลุ่มในต่างประเทศได้เสนอการนำวิธี scratch test มาใช้แทน pull-off test ซึ่งงานวิจัยเพื่อสนับสนุนวิธีนี้ยังมีอยู่น้อย หากประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับจะสามารถลดต้นทุนการทดสอบผิวเคลือบ งานวิจัยนี้ทดสอบแรงยึดเกาะของผิวเคลือบ Mo-NiCrBSi ในอัตราส่วนต่างๆ Al2O3-TiO2ZrO2Y2Oและ NiCrAlY ที่พ่นเคลือบด้วยเปลวพลาสมา ผิวเคลือบ NiCrAlY ที่พ่นเคลือบด้วย HVOF ซึ่งเป็นผิวเคลือบที่นิยมใช้ในงานพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อนและบางชนิดมีปัญหาในการทดสอบด้วย pull-off test ทำการทดสอบทั้งวิธี scratch test และ pull-off test เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของวิธีทดสอบทั้งสอง กราฟความสัมพันธ์ที่ได้พบว่าค่าที่ได้จากวิธีทดสอบหนึ่งไม่สามารถแปลงเทียบกับอีกวิธีได้เช่น  ZrO2Y2Oกับ NiCrAlY HVOF มีแรงยึดเกาะcohesion จาก scratch test ใกล้เคียงกันแต่เมื่อทดสอบด้วย pull-off test มีค่าแรงยึดเกาะ adhesion ที่ต่างกันมาก เมื่อทดสอบ Mo-NiCrBSi โดยเพิ่มส่วนผสมของ NiCrBSi พบว่าแรงยึดเกาะจากวิธีทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

Scroll Up