Laboratory Staff

ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข

เจ้าหน้าที่เทคนิค

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์
เริ่มทำงานที่ MTEC เมื่อ พ.ศ. 2540

• ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการทดสอบสมบัติของวัสดุด้วยเทคนิคต่างๆ
• ให้บริการทดสอบวัสดุโดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

• การวิเคราะห์ชนิดสารประกอบ, ปริมาณความเป็นผลึก, ขนาดผลึก, แนวโน้มการเรียงตัวของผลึก (Pole figure), reciprocal space mapping
• การหาปริมาณซิลิก้าในแป้งทัลคัม แร่ยิปซัม
• การวิเคราะห์ชนิดแร่ใยหิน
• การหาปริมาณธาตุและออกไซด์ด้วยเทคนิค XRF

อ่านหนังสือ ฟังเพลง ออกกำลังกาย

การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด และหลงรักเทคนิค XRD เนื่องจากให้ข้อมูลเกี่ยววัสดุหลากหลาย

ธนภัทร ศรีโมรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาวุโส

ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

• วางแผนการให้บริการงานวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์
• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการทดสอบสมบัติทางกลกับผู้ที่สนใจ
• ออกแบบอุปกรณ์จับยึดชิ้นทดสอบ สำหรับงานทดสอบตามความต้องการ

• Mechanical Properties Testing Materials
• Instruments and Techniques
• Jig & Fixture

เล่นกีตาร์ เขียนบทกวี ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ปลูกต้นไม้

เอ็มเทคเป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่น

บัณฑิต ปู่ตาแสง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

• รับผิดชอบดูแลเครื่องมือต่างๆภายในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• ให้บริการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ

• การทดสอบสมบัติการเป็นฉนวนไฟฟ้า
• การทดสอบสมบัติการเก็บประจุไฟฟ้า
• การทดสอบสมบัติการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า

ฟังเพลง ปลูกต้นไม้ เล่นกีฬา

เอ็มเทคมีแต่เพื่อนร่วมงานที่ดี

เพ็ญนภา มุทิตามงคล

ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์/เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วิเคราะห์ทดสอบวัสดุด้วยเทคนิค TEM สำหรับบุคลากรภายในและภายนอก
• วิจัยและพัฒนาเทคนิคการเตรียมชิ้นงานและการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุด้วยเทคนิค TEM

• วิเคราะห์ทดสอบวัสดุด้วยเทคนิค TEM
• การเตรียมชิ้นงานและการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุด้วยเทคนิค TEM สำหรับวัสดุพอลิเมอร์และ ฟิล์มบาง

อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง ปลูกต้นไม้

มิตรภาพและสิ่งแวดล้อม

ธนวิทย์ โพธิ์ศรี

ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเทคนิค

ปริญญาโท สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ดูแลและซ่อมบำรุงเบื้องต้นเครื่อง NMR
• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่อง NMR

• การวิเคราะห์หาโครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์
• การวิเคราะห์หาชนิดและสัดส่วนองค์ประกอบของพอลิเมอร์
• การวิเคราะห์หา degree of deacetylation ในสารไคติน/ไคโตซาน

ดูหนัง ฟังเพลง ท่องเที่ยว

มิตรภาพ รอยยิ้ม เบิกบาน งานสำเร็จ

วรางคณา อนุชิตโอฬาร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาวุโส

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านเทคนิคสเปกโตรสโคปีแบบสั่น (FT-IR และ Raman Microscopy)
• ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคแก่ผู้ใช้บริการ
• ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค FT-IR และ Raman Microscopy รวมถึงพัฒนาวิธีการทดสอบใหม่ๆ เพื่อเสริมศักยภาพในการให้บริการทดสอบ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

• มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการทดสอบทางด้านเทคนิค FT-IR และ Raman Microscopy
• การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์และยืนยันโครงสร้างหลักทางเคมีของวัสดุ ทั้งที่มีขนาดใหญ่ ไปจนถึงขนาดเล็กระดับไมโครเมตร อาทิเช่น สิ่งปลอมปนที่อยู่บนพื้นผิวชิ้นงาน สารเคลือบผิว รวมไปถึงการวิเคราะห์ Mapping distribution

อ่านหนังสือ ฟังเพลง

MTEC เป็นสถานที่ทำงานที่เปิดกว้างและให้อิสระเสรีทางความคิด

สามารถ นุชสาย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาวุโส

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

• ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างแก่งานวิจัยภายใน สวทช. และลูกค้าภายนอก สวทช.

• วิเคราะห์หาขนาดอนุภาคระดับไมครอนด้วยเทคนิค Laser Diffraction • วิเคราะห์หาขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตรด้วยเทคนิค Dynamic Light Scattering • วิเคราะห์หาความหนาแน่นด้วยเทคนิค Gas Displacement • วิเคราะห์หาพื้นที่ผิวจำเพาะและขนาดรูพรุนด้วยเทคนิค Gas Adsorption • วิเคราะห์หาความหนืดของตัวอย่างที่เป็นของเหลวด้วยเทคนิค Rotational Viscosity • วิเคราะห์หาค่าศักย์ซีต้าด้วยเทคนิค Electrophoresis

อ่านหนังสือ สะสมโมเดลพลาสติก

ความเป็นกันเองของบุคคลากรในหน่วยงาน

ศรีพงษ์ พรรณ์แผ้ว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• ให้บริการทดสอบกระเบื้องเซรามิกตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานในประเทศ
• ดูแลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• บันทึกและจัดทำรายงานผลการทดสอบ

• ทดสอบกระเบื้องตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานในประเทศ
• การทดสอบทางกายภาพและทางกลของวัสดุเช่นการดูดซึมน้ำ Breaking Strength & MOR

กิจกรรม Outdoors

อยู่รวมกันแบบพี่น้อง

รุ่งอรุณ เทพสีดา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

• ให้บริการทดสอบสุขภัณฑ์เซรามิกตามมาตรฐานในประเทศ
• ให้บริการทดสอบงานคอนกรีตตามมาตรฐานในประเทศ
• ให้บริการทดสอบเครื่องใช้เซรามิกบนโต๊ะอาหารด้านกายภาพตามมาตรฐานสากล
• ดูแลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• บันทึกผลการทดสอบและจัดทำรายงาน

• ทดสอบสุขภัณฑ์เซรามิกตามมาตรฐานในประเทศ
• ทดสอบงานคอนกรีตตามมาตรฐานในประเทศ
• ทดสอบเครื่องใช้เซรามิกบนโต๊ะอาหารด้านกายภาพตามมาตรฐานสากล
• การทดสอบทางกายภาพ เช่น การทดสอบสมรรถนะ การราน การดูดซึมน้ำ ความทนกำลังต้านแรงอัด
• การทดสอบทางเคมี เช่น ความทนสารเคมี ความทนต่อการชะล้าง

ออกกำลังกาย/ศึกษาธรรมชาติ

อยู่กันอย่างพี่น้อง

ศิวพร เพ็ชรทองช่วย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) ตามมาตรฐานสากล
• ดูแลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
• วางแผนสอบเทียบเครื่องมือ
• ออกใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ของห้องปฏิบัติการด้วยระบบ My Sales
• ช่วยสรุปรายได้ประจำเดือนและประจำไตรมาส

• เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ เช่น AAS และ ICP-OES
• การทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) ตามมาตรฐานสากล

ออกกำลังกาย

เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง พี่ๆ น้องๆ ที่ร่วมงานด้วยมีน้ำใจ และคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอด

พันธุ์ทิพย์ ศักดิ์ชัยกุล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• ทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
• ดูแลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งาน
• บันทึกผลการทดสอบและจัดทำรายงานผลการทดสอบ
• จัดการตัวอย่างและจัดเตรียมสารเคมี

• เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ AAS และ ICP-OES
• การทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) ตามมาตรฐานสากล

เล่นอินเทอร์เน็ต เล่นเกม ฟังเพลง

เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ

ฐิมาวดี น้ำคำ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมวัสดุและโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

• ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
• ดูแลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
• บันทึกผลการทดสอบและจัดทำรายงานผลการทดสอบ
• จัดการตัวอย่างและจัดเตรียมสารเคมี
• ออกใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ ของห้องปฏิบัติการด้วยระบบ my sales

• การใช้เครื่อง Atomic Absorption spectroscopy, AAS
• การใช้เครื่อง Inductively coupled plasma, ICP OES
• การทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) ตามมาตรฐานสากล

ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง

MTEC เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นที่ที่ให้ประสบการณ์ทำงานที่ดี

ปิยะพงษ์ รักช่วย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

วิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลาสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

• ให้บริการทดสอบกระเบื้องเซรามิกตามมาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ
• ดูแลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• วางแผนการตัดจัดเตรียมตัวอย่างและจัดการตัวอย่าง
• บันทึกผลการทดสอบ

• ทดสอบกระเบื้องเซรามิกตามมาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ
• การทดสอบทางกายภาพของวัสดุ เช่น ความทนการขัดถู

ออกกำลังกาย เล่นกีฬาต่างๆ ท่องเที่ยว

สถานที่ทำงานและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดย MTEC

ณัฎฐาพัชร์ สังขนันท์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• ดูแลระบบ ISO/IEC 17025
• ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุ ตามมาตรฐานทดสอบ ISO 14855-1
• ดูแลเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ เช่น Total Organic Carbon; TOC, pH, BOD

• ดูแลระบบ ISO/IEC 17025
• ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุ ตามมาตรฐานทดสอบ ISO 14855-1
• ดูแลเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ เช่น Total Organic Carbon; TOC, pH, BOD

ชอบการเดินทางท่องเที่ยว อ่านหนังสือ เล่นกีฬา ฟังเพลง

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมิตรภาพที่ดี

สิริพร กิจชัยเจริญพร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ปริญญาตรี ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

• ดูแลรับผิดชอบเครื่องมือวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุ (Thermal Analysis Techniques)

• เทคนิควิเคราะห์ Differential Scanning Calorimetry (DSC)
• เทคนิควิเคราะห์ Simultaneous Thermal Analysis (STA, TGA-DTA)
• เทคนิควิเคราะห์ Thermomechanical Analysis (TMA)

เล่นกับลูก อ่านหนังสือ ฟังเพลง

มีความเป็นพี่เป็นน้องเหมือนครอบครัวเดียวกัน

พีระพงศ์ โภคพัทน์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ปริญญาโท สาขาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• การย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ
• การทดสอบความทนต่อสภาวะแวดล้อม (Weathering test)

• การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของพลาสติก (Plastics testing)

งานอดิเรก เล่นแบดมินตัน ฟังเพลง ดูหนัง

เป็นองค์กรที่ให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานทีดี

ปรียวิศว์ ณ อุบล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาวุโส

ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยาการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

• Antibacterial testing

• Biological assay : especially Bacterial, Fugal and Mammalian cell culture

เลี้ยงหมา ทำอาหาร ออกกำลังกาย และ นอนค่ะ

คน MTEC น่ารักและจิตใจดีทุกคนค่ะ

อรินทรเชษฐ์ ศิรินันทวิทยา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาวุโส

ปริญญาตรี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร

• ให้คำปรึกษาและบริการทดสอบวัสดุโดยใช้เทคนิคทางด้านเลเซอร์และก๊าซ
• วางแผนดำเนินงานและบริหารจัดการงานให้บรรลุเป้าตามที่ได้รับมอบหมายของหน่วย

• ในเรื่องการวิเคราะห์หาขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคทั้งในระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนแสงและการกระเจิงแสงแบบพลวัต
• ในเรื่องการวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวจำเพาะและรูพรุนของอนุภาคทั้งในระดับ micropore และ mesopore ด้วยเทคนิคการดูดซับก๊าซ

ออกกำลังกาย, ดูภาพยนตร์, อ่านหนังสือการลงทุน และจิตวิทยาของคน

การทำงานที่มีความยืดหยุ่น

โยษิตา ฤดีกิจ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาวุโส

ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) สาขา วิศวกรรมเคมี (การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Biodegradation Testing
• Degradable Materials Testing

• Biodegradation Testing
• Degradable Materials Testing
• Agricultural Technology

Graphic Design, ถ่ายภาพ, วาดรูป, อ่านหนังสือ, ดูหนัง และฟังเพลง

MTEC เป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่ง MTEC เปรียบเสมือนโรงเรียน/มหา’ลัยที่ต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด MTEC ให้งานที่มีคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจ MTEC ให้อนาคตให้ชีวิตที่ดี MTEC ให้เพื่อน-พี่-น้องที่น่ารัก MTEC ให้สิ่งแวดล้อมที่ดี MTEC ดูแลไปถึงพ่อแม่-ครอบครัว I Love MTEC.

รวีวรรณ พันธ์ศรี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบให้แก่ลูกค้าภายในและภายนอกสวทช.
• สนับสนุนงานวิจัย

• Antibacterial tests on materials
• Antifungal tests on materials

ทำกระเป๋าหนัง

วัฒนธรรมองค์กรอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง

สงกรานต์ นวลชม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ปริญญาตรี สาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ให้บริการงานวิเคราะห์ทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ
• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการทดสอบสมบัติทางกลกับผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน

• การทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุเช่น การทดสอบแรงดึง แรงดัด แรงกด แรงกระแทก ความแข็ง ฯลฯ
• เครื่องมือทดสอบสมบัติสมบัติทางกล

เล่นกีตาร์ อ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง เตะฟุตบอล

พนักงานเอ็มเทคทุกคน มีความเป็นกันเอง และมีงานวิจัยที่หลากหลาย

สรวิชญ์ คงเนียม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร

• ทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐานสากล
• พัฒนาเทคนิคการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐานสากลเทคนิคใหม่ๆ

• ขึ้นรูปพลาสติกโดยใช้เครื่อง Extruder
• ทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐาน ASTM 5988-12

เล่นดนตรี เล่นกีฬา

ความเป็นครอบครัว

วัชรา โชควิวัฒน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาวุโส

เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ให้บริการงานวิจัย ร่วมวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ
• บริหารจัดการ อุปกรณ์/เครื่องมือ ภายใน Lab ให้พร้อมใช้งาน

• การทดสอบความเป็นพิษต่อวัสดุ โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
• การทดสอบทางชีวภาพตามวิธีมาตรฐานอื่นๆ

อ่านหนังสือ ฟังเพลง

เป็นที่ที่ให้โอกาสในการทำงาน ให้อิสระในการคิด ให้พื้นที่ในแสดงความคิดเห็น

ธวัชชัย สิงโสม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• ให้บริการงานวิเคราะห์ทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ
• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการทดสอบสมบัติทางกลกับผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน

• การทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ
• เครื่องมือทดสอบสมบัติสมบัติทางกล

อ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ซ่อมรถยนต์

พนักงานเอ็มเทคทุกคนมีความเป็นกันเอง

อุทัยวรรณ วัชโรสินธุ์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล

• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติทางความร้อนของวัสดุ

• วิเคราะห์ทดสอบหาปริมาณองค์ประกอบของวัสดุ ด้วยเครื่อง Thermogravimetric Analyzer (TGA)
• วิเคราะห์ทดสอบหา Modulus เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัสดุ ด้วยเครื่อง Dynamic Mechanical Analyzer (DMA)
• วิเคราะห์ทดสอบหาค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity) ของวัสดุ ด้วยเครื่อง Hotdisk Analyzer (TCA)

วิ่ง ออกกำลังกาย อ่านหนังสือ

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา

สิริกร ณ นคร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาวุโส

ปริญญาโท สาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ทำการทดสอบตามวิธีการทดสอบมาตรฐานให้แก่ลูกค้า

• การทดสอบตามมาตรฐาน ISO 14855-1
• การทดสอบตามมาตรฐาน OECD 301F
• การทำงานในระบบมาตรฐาน ISO 17025

ดูหนัง, อ่านหนังสือ

เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 มีความสุข และดีใจที่ได้ทำงานที่นี่ค่ะ

เต็มสิริ หวังทวีทรัพย์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาวุโส

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบน้ำหนักโมเลกุลและค่าการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิค Gel Permeation Chromatography
• ให้คำแนะนำทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบน้ำหนักโมเลกุล เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลตรงตามความต้องการ

• การวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์สังเคราะห์และพอลิเมอร์ชีวภาพด้วยเทคนิค Gel Permeation Chromatography

อ่านหนังสือ ทำงานศิลปะ

สังคมที่อยู่กันแบบพี่แบบน้อง

Scroll Up